Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Piątek, 07 października 2022, Imieniny: Krystyna, Marii, Marka PL EN

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla spełniających łącznie poniższe trzy warunki osób:

 • posiadających tytuł prawny do lokalu;
 • spełniających kryterium dochodowe;
 • zamieszkujących lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe.

Kryterium tytułu prawnego do lokalu

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

• najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych; 

• osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego; 

• osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych; 

• innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem; 

• osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny. 

 

Kryterium dochodowe:

• Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury, w gospodarstwie jednoosobowym oraz 125% w gospodarstwie wieloosobowych obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

• Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

 

•Do dochodu nie wlicza się:

 

•• świadczeń pomocy materialnej dla uczniów;

•• dodatków dla sierot zupełnych;

•• jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka;

•• dodatku z tytułu urodzenia dziecka;

•• pomocy w zakresie dożywiania;

•• zasiłków pielęgnacyjnych;

•• zasiłków okresowych z pomocy społecznej;

•• jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej;

•• dodatku mieszkaniowego;

• zryczałtowanego dodatku energetycznego

 

Kryterium metrażowe:

• Kryterium metrażowe uzależnione jest od liczby osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym.

• Maksymalne wartości powierzchni normatywnej dla zamieszkiwanych lokali w zależności od liczby osób zamieszkujących w tych lokalach przedstawia poniższa tabela.

 

• Powierzchnia normatywna

• Liczba osób zamieszkujących w lokalu

• Powierzchnia normatywna• Maksymalna powierzchnia normatywna kwalifikująca do otrzymania dodatku mieszkaniowego

•1 osoba•35 m2•45,5 m2

•2 osoby•40 m2•52,0 m2

•3 osoby•45 m2•58,5 m2

•4 osoby•55 m2•71,5 m2

•5 osób•65 m2•84,5 m2

•6 osób•70 m2•91,0 m2

 

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

 

 • Normatywną powierzchnię lokalu powiększa się o 15 m2 jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
 • Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% lub 50% pod warunkiem, że udział pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
 • Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury.
 • Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego , są to:
 •  czynsz
 •  opłaty związane z eksploatacja i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej
 •  zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną
 •  odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego
 •  opłaty za energię cieplną , wodę , odbiór nieczystości stałych i płynnych

Ważne

Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się:

1)

wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy;

2)

opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby lokal ten wchodził w skład tego zasobu.

 

  Nie stanowią wydatków:

 •  ubezpieczenia
 •  opłaty od nieruchomością
 •  opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
 •  opłaty za gaz przewodowy
 •  opłaty za energię elektryczną

 

 

Pliki do pobrania

gazeta
pit
ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań Schronisko Skałowo ZTM Poznań lgd trakt piastow Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa
Fundusze UE
Obywatel
UMWW Poznań
UW Poznań
Powiat Poznań