Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Czwartek, 13 sierpnia 2020, Imieniny: Elwiry, Hipolita, Radosławy PL EN

Dofinansowanie kształcenia młodocianych

DOFINANSOWANIE PRZEZ GMINĘ KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH


INFORMACJE OGÓLNE I WYMAGANE DOKUMENTY

Zgodnie z art. 122 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017.59 z dnia 11.01.2017 r.) Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami.

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

1) w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

Określone kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia ww. warunków.

Wnioski o dofinansowanie (w jednym wniosku pracodawca ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia jednego młodocianego) pracodawcy składają nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu

Po upływie tego terminu pracodawca traci prawo do dofinansowania.

 

Załączniki:

  • wniosek o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
  • dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem notarialnie);
  • dokument potwierdzający zatrudnienie na umowę o pracę osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracodawcę lub osobę przez niego wskazaną na podstawie załączonego do wniosku upoważnienia);
  • umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracodawcę lub osobę przez niego wskazaną na podstawie załączonego do wniosku upoważnienia);
  • świadectwo pracy młodocianego (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracodawcę lub osobę przez niego wskazaną na podstawie załączonego do wniosku upoważnienia)
  • dokument potwierdzający złożenie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (oryginał bądź kopia poświadczona za zgodność z oryginałem notarialnie);
  • kopie świadectw pracy innych pracodawców - dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki;
  • formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z wzorem załącznika nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, zawierającego informacje dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis

 

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników uprzejmie prosimy o przesyłanie przez pracodawców oraz Cech-y zrzeszające pracodawców informacji zawierających dane o zatrudnionych uczniach, terminie rozpoczęcia i zakończenia nauki (pobierz)


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, Sekretariat – pokój nr 16.

Informacje udzielane są przez kierownika referatu oświaty, pokój nr 13, 61 8176 033 wew. 117 lub inspektora ds. księgowo-administracyjnych, pokój nr 12, tel. 61 8176 033 wew. 119.

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. księgowo-administracyjnych


 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Do trzech miesięcy


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Inspektor ds. księgowo-administracyjnych prowadzi postępowanie administracyjne (w tym uzyskuje wymagane opnie i/lub uzgodnienia) i po analizie zebranych materiałów przygotowuje projekt stosownej decyzji. Odbiór decyzji następuje osobiście lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru.


TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kleszczewo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59)
  • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).

 

Pliki do pobrania

Kilka słów o naszej gminie...

KLESZCZEWO to gmina położona na granicy Poznania, stolicy znanego z gospodarności województwa wielkopolskiego. Do niedawna obszar nieomal wyłącznie rolniczy, obecnie przestrzeń dynamicznego rozwoju, będącego wynikiem atrakcyjnego położenia na skrzyżowaniu nowych tras komunikacyjnych - autostrady A2 i drogi ekspresowej S5.

Możliwość korzystania z uroków spokojnego wiejskiego otoczenia, a jednocześnie z bliskości prężnej metropolii sprawia, że jest to także wymarzone miejsce do życia dla stale rosnącej liczby mieszkańców.

Jest mi niezmiernie miło zaprezentować Państwu Gminę Kleszczewo. Mam nadzieję, że informacje zawarte w niniejszym folderze sprawią, że uznacie Państwo za stosowne bliżej poznać możliwości Gminy i być może zaangażować się w życie społeczne i gospodarcze jej mieszkańców.