Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Środa, 16 października 2019, Imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła PL EN

Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli


DOWOŻENIE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH  DO SZKOŁY I PRZEDSZKOLA


WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek rodzica (opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o organizację bezpłatnego dowozu ucznia do szkoły i zapewnienie opieki w trakcie przejazdu albo o zwrot kosztów dowozu ucznia do szkoły,
 • aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Kleszczewo lub przesłać pocztą przed początkiem każdego roku kalendarzowego
 • Urząd Gminy w Kleszczewie ul. Poznańska 4

Referat Oświaty tel. 61-8176-033 wew. 117

 • zwrot kosztów dowozu ucznia do szkoły następuje na zasadach określonych w umowie zawartej między Gminą Kleszczewo i rodzicem (opiekunem) ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę zapewnia rodzic (opiekun) ucznia,

Uwaga dotycząca sposobu załatwienia sprawy:

 • organizacja bezpłatnego dowozu ucznia do szkoły następuje po przekazaniu listy dzieci do przewoźnika, który następnie udzieli telefonicznie rodzicowi (opiekunowi) niezbędnych informacji w przedmiotowym temacie.

 


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

do 30 dni od daty złożenia wniosku


OPŁATY

brak 


TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Kleszczewo

 


 DODATKOWE UNFORMACJE

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ww. ustawy obowiązkiem gminy jest:

zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 (dotyczy dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Zgodnie z art. art. 39 ust. 4 ww. ustawy obowiązkiem gminy jest:

 1. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 (dotyczy dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki), bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;
 1. zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim), a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
  a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
  b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
   
 2. zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest formie:

 1. Dowozu zorganizowanego (zbiorowego). Usługa świadczona jest przez przewoźnika wybranego w drodze przetargu.
 • Dowóz dzieci odbywa się od poniedziałku do piątku we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2017/2018 i dotyczy wyłącznie obowiązkowych zajęć edukacyjnych (nie dotyczy zajęć pozalekcyjnych).
 • Dowóz odbywa się o ściśle określonych godzinach, uzgodnionych na początku roku szkolnego pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym, a przewoźnikiem na podstawie tygodniowego i stałego planu zajęć lekcyjnych.
 • Zmiany godzin dowozu w trakcie roku szkolnego mogą być dokonywane w porozumieniu z przewoźnikiem oraz za zgodą rodziców dzieci dowożonych na danej trasie.
 • Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do zapewnienia stałego kontaktu telefonicznego z przewoźnikiem.
 • W przypadku rezygnacji z dowozu dziecka, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Referat Oświaty w formie pisemnej lub telefonicznej.
 1. Dowóz indywidualny (własnym pojazdem rodzica). Rodzice, którzy indywidualnie chcą dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej otrzymują dofinansowanie na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem, a Gminą Kleszczewo. Umowa zawierana jest na rok szkolny.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODSTAWA PRAWNA

 • art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 

Kilka słów o naszej gminie...

KLESZCZEWO to gmina położona na granicy Poznania, stolicy znanego z gospodarności województwa wielkopolskiego. Do niedawna obszar nieomal wyłącznie rolniczy, obecnie przestrzeń dynamicznego rozwoju, będącego wynikiem atrakcyjnego położenia na skrzyżowaniu nowych tras komunikacyjnych - autostrady A2 i drogi ekspresowej S5.

Możliwość korzystania z uroków spokojnego wiejskiego otoczenia, a jednocześnie z bliskości prężnej metropolii sprawia, że jest to także wymarzone miejsce do życia dla stale rosnącej liczby mieszkańców.

Jest mi niezmiernie miło zaprezentować Państwu Gminę Kleszczewo. Mam nadzieję, że informacje zawarte w niniejszym folderze sprawią, że uznacie Państwo za stosowne bliżej poznać możliwości Gminy i być może zaangażować się w życie społeczne i gospodarcze jej mieszkańców.