Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Środa, 16 czerwca 2021, Imieniny: Aliny, Anety, Benona PL EN
Do 25 czerwca 2021 r. wejście do Urzędu Gminy możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem

APEL GMINNEGO KOMISARZA SPISOWEGO W KLESZCZEWIE

 

W trosce o prawidłowy i terminowy przebieg Powszechnego Spisu Rolnego 2020 przypominam o obowiązku udziału w spisie.

Wg danych z 15.10.2020 r. na terenie gm. Kleszczewo spisało się do tej pory około 16% rolników. Nie czekajmy do 30 listopada i już teraz dopełnijmy obowiązku spisania się.

Spis rolny przeprowadzany jest na terytorium RP w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmuje swym zasięgiem równocześnie cały kraj. Spisywane są gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą i według stanu na ten dzień.

Metody przeprowadzania spisu

 • samospisu internetowego, poprzez formularz spisowy dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl
 • samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99)
 • bezpośrednio w Urzędzie  Gminy Kleszczewo przy ul. Poznańskiej 4 (stanowisko z dostępem do internetu, gdzie po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie pod nr tel. 61 8176 033 wew. 124 będzie można dokonać samospisu)
 • przy udziale rachmistrza.

PSR realizowany jest jako badanie pełne, skierowane do gospodarstw rolnych, osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Zakres, formę i tryb przeprowadzenia spisu, tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu reguluje ustawa o powszechnym spisie rolnym w 2020r. przyjęta przez Prezydenta RP. Udział w spisie jest obowiązkowy. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej.

Zakres spisu obejmuje następujące zagadnienia:

 • ogólna charakterystyka gospodarstwa rolnego, która uwzględnia cechy adresowe siedziby użytkownika i siedziby gospodarstwa rolnego. Zebranie informacji o tym, kto użytkuje gospodarstwo rolne – osoba prawna czy fizyczna oraz o położeniu gospodarstwa rolnego, w tym na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Opisanie struktury własnościowej użytków rolnych w gospodarstwie poprzez zebranie danych o powierzchni wchodzących w skład gospodarstwa gruntów własnych i dzierżawionych, a także wydzierżawionych innym rolnikom. Działalność rolnicza i inna niż rolnicza prowadzona w gospodarstwie rolnym. Zebrane dane pozwolą na analizę stanu i kierunków zmian w liczbie i strukturze gospodarstw rolnych ogółem i w poszczególnych grupach gospodarstw, wyodrębnionych na podstawie różnorodnych kryteriów. Zostanie również opracowana typologia gospodarstw rolnych, co pozwoli na ich porównanie z gospodarstwami z innych krajów UE,
 • użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów, tj. informacje o ogólnej powierzchni gruntów gospodarstwa, w podziale na poszczególne kategorie użytkowania oraz powierzchni zasiewów poszczególnych upraw rolnych. Uzyskane dane o strukturze użytkowania gruntów i powierzchni zasiewów, w porównaniu z danymi z lat poprzednich (poprzedni rok, poprzedni spis) pozwolą ocenić kierunki zmian w produkcji roślinnej oraz stopień specjalizacji gospodarstw rolnych prowadzących tę produkcję oraz trendy rozwojowe związane z polityką rolną,
 • zwierzęta gospodarskie, tj. stan liczebności i strukturę pogłowia zwierząt gospodarskich poszczególnych gatunków, tj. bydła według grup wiekowo-użytkowych, trzody chlewnej według grup wagowo-użytkowych, owiec, kóz, koni, królików, pozostałych zwierząt futerkowych, zwierząt łownych utrzymywanych w gospodarstwie rolnym dla pozyskania mięsa, pni pszczelich oraz drobiu z podziałem na gatunki, a dla drobiu kurzego – z uwzględnieniem struktury stada według kierunków użytkowania. Uzyskane dane o pogłowiu zwierząt i jego strukturze, w porównaniu z danymi z lat poprzednich (poprzedni rok, poprzedni spis) pozwolą ocenić kierunki zmian w produkcji zwierzęcej na przestrzeni kilku lat i w skali roku, stopień specjalizacji gospodarstw rolnych utrzymujących zwierzęta, ciągniki, maszyny rolnicze i urządzenia,tj. dane o: liczbie ciągników własnych i wspólnych, w podziale na klasy mocy silnika oraz liczbie wybranych maszyn i urządzeń rolniczych. Zebrane dane pozwolą określić zmiany, które zaszły na przestrzeni lat w wyposażeniu gospodarstw rolnych w maszyny rolnicze oraz ciągniki, a szczególnie w zakresie mocy silników. Pozyskana zostanie również informacja o tym, czy gospodarstwo rolne posiada urządzenia służące do pozyskiwania energii odnawialnej według źródeł energii: wiatr, biomasa (w tym biometan), słońce, woda, inne. Uzyskane dane zostaną wykorzystane m.in. przy opracowywaniu wskaźników agro-środwiskowych,
 • zużycie nawozów, tj. dane w czystym składniku o ilości stosowanego nawożenia mineralnego (w podziale na nawozy azotowe, fosforowe, potasowe), wapniowego oraz nawożenia organicznego pochodzenia zwierzęcego. Uzyskane dane pozwolą określić poziom nawożenia gleb niezbędny do oceny warunków produkcji,
 • pracujący w gospodarstwie rolnym, tj. informacje w zakresie wielkości i struktury zasobów pracy w rolnictwie. Uwzględniane są wszystkie osoby wykonujące pracę w gospodarstwie w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie, nawet jeżeli była to praca w minimalnym wymiarze godzin, we wszystkich typach gospodarstw, łącznie z tymi, których produkcja rolnicza była przeznaczona wyłącznie lub głównie na użytek własny, a nie na sprzedaż. Podstawowe informacje dotyczą: statystycznego opisu populacji pracujących w gospodarstwie rolnym w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie według kategorii zalecanych przez KE, tj. rodzinnej siły roboczej, w tym dla użytkowników i członków ich rodzin, pracowników najemnych stałych i dorywczych, osób udzielających pomocy sąsiedzkiej, pracowników kontraktowych (w podziale według płci i wieku dla wybranych kategorii), poziomu wykształcenia rolniczego osoby kierującej gospodarstwem rolnym, wkładu pracy w gospodarstwo rolne: użytkownika i członków jego rodziny (w przeliczeniu na pełne etaty), pracowników najemnych  stałych, pracowników najemnych dorywczych, kontraktowych i pomocy sąsiedzkiej, działalności pozarolniczej prowadzonej w indywidualnym gospodarstwie rolnym: użytkownika i członków jego rodziny: w gospodarstwie rolnym (poza rolnictwem), poza gospodarstwem (rolnicza i pozarolnicza), pracowników najemnych w gospodarstwie (poza rolnictwem, bezpośrednio związana z gospodarstwem rolnym). Uzyskane dane posłużą do oceny sytuacji wiejskiego rynku pracy i możliwości rozwoju obszarów wiejskich, a w zestawieniu z danymi o wytworzonej produkcji rolniczej pozwolą na dokonanie analiz produktywności polskiego rolnictwa,
 • struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego oraz korzystanie z programów wsparcia dla rolnictwa, tj. informacje: jaką część w łącznych dochodach gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego z okresu 12 miesięcy poprzedzających badanie stanowią dochody z tytułu: prowadzenia rolniczej działalności gospodarczej, pozarolniczej działalności gospodarczej, pracy najemnej, emerytur lub rent oraz innych źródeł niezarobkowych poza emeryturą i rentą, fakt korzystania przez gospodarstwo rolne z płatności do gruntów rolnych i z programów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich,
 • metody produkcji rolnej (wpływ rolnictwa na środowisko),tj. metody uprawy gleby (orki), zabezpieczanie gleby przed wypłukiwaniem składników pokarmowych, zabiegi przeciwerozyjne i elementy liniowe krajobrazu,  systemy utrzymania zwierząt gospodarskich: wypas zwierząt na gruntach użytkowanych w gospodarstwie i nienależących do gospodarstwa gruntach wspólnego wypasu a także typy budynków inwentarskich dla bydła, trzody chlewnej i kur-niosek z uwzględnieniem liczby stanowisk oraz systemu utrzymania. Uzyskane informacje w połączeniu z innymi danymi o infrastrukturze gospodarstw wykorzystane zostaną do analiz wpływu produkcji zwierzęcej na środowisko naturalne (natężenie chowu a kwestie przechowywania i zagospodarowania gnojówki, gnojowicy, obornika).
gazeta
pit
ESA Aglomeracja Poznań GOAP Schronisko Skałowo ZTM Poznań lgd trakt piastow Fundusz dróg samorządowych RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH
Fundusze UE
Obywatel
UMWW Poznań
UW Poznań
Powiat Poznań