Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Wtorek, 20 kwietnia 2021, Imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha PL EN
Do 23 kwietnia 2021 r. wejście do Urzędu Gminy możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem

KARTKA WIELKANOCNA

 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO

KARTKA WIELKANOCNA

          

 Organizator:

Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczewie.

Cele konkursu:

 1. Popularyzacja tradycji wielkanocnych,
 2. Pobudzenie do twórczej aktywności w dziedzinie literatury,
 3. Promocja twórczości dzieci i młodzieży.

Tematyka konkursu:

KARTKA WIELKANOCNA

 

Warunki uczestnictwa:

1. Adresaci konkursu:

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież do 18 roku życia. Każdy autor może zgłosić kilka pracw dowolnym formacie, wykonanych samodzielnie dowolną techniką plastyczną. Na każdej kartce świątecznej wymagane są życzenia zawierający dowolny, ale własny tekst literacki związanyz Wielkanocą. W procesie nagradzania będą brane pod uwagę wyłącznie prace, które wcześniej nie były nigdzie publikowane, ani nie były nagradzane w innych konkursach.

2.   Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:

I  -  dzieci do lat 10;

II – młodzież 11 – 15 lat;

III – młodzież 16-18 lat.

3.   Formy zgłoszenia:

Prace podpisane: imię i nazwisko, wiek oraz imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego) (telefon kontaktowy lub adres e-mail). Do pracy należy załączyć wypełnione oświadczenie (zał. nr 1 do Regulaminu). Prace można składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kleszczewie lub Filii w Tulcach.

4. Terminy:

 1. Prace na konkurs należy dostarczyć do 31 marca 2021 r.
 2. Wyniki konkursu zostaną podane do 20 kwietnia 2021 r. na stronie internetowej: www.kleszczewo.pl  i www.facebook.com/GOKiS.Kleszczewo.
 3. Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród odbędzie się w ciągu 21 dni kalendarzowych od dnia rozstrzygnięcia konkursu .
 4. Poprzez złożenie pracy na Konkurs, autor wyraża zgodę na publikowanie pracy na stronach internetowych, w materiałach, wydawnictwach informacyjnych i promocyjnych Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczewie oraz na łamach lokalnej prasy

5. Dodatkowe informacje:

 1. Powołana przez organizatorów komisja konkursowa dokona oceny prac uczestników w trzech grupach i wezmą pod uwagę wiek oraz inwencję twórczą. Prace niezgodne z regulaminem, nieprawidłowo opisane nie będą oceniane. W każdej grupie zostaną ufundowane nagrody rzeczowe i dyplomy dla uczestników. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek inny ekwiwalent czy gotówkę.
 2. Nagrodzone prace będą publikowane na łamach lokalnej prasy w gazecie „Samorząd”, na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczewie oraz zostaną zaprezentowane w holu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczewie.
 3. Organizator nie zwraca złożonych na konkurs prac.
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w Karcie zgłoszenia. Oświadczenia w powyższych sprawach składają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.
 1. Organizator zastrzega możliwość dokonania zmian w regulaminie. Wszelkie kwestie sporne dotyczące konkursu rozstrzyga Organizator.
 2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 poz. 1191) oraz zgodą na rozpowszechnianie wizerunku uczestnika w środkach masowego przekazu, podczas prezentacji konkursowej twórczości w celach popularyzatorskich zgodnie z art. 81 ust. 1 ww. ustawy, a także zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszenie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem Konkursu lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z uznaniem niniejszego regulaminu.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie,

            ul. Poznańska 6, 63-005 Kleszczewo.

 1. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: biblioteka.tulce@wp.pl
 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu i jego dokumentacji oraz w związku z wydaniem nagrody – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) tzw. rozporządzenia ogólnego RODO (rozporządzenie UE 679/2016).
 2. Dane osobowe podawane są przez uczestników Konkursu dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.
 1. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, inaczej jest to dozwolone na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych powyżej celów przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych.
 1. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu  KARTKA  WIELKANOCNA

Karta  zgłoszeniowa

.................................................................................................

(imię, nazwisko i wiek  uczestnika konkursu )

 

.................................................................................................

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

 uczestnika konkursu )

 

.................................................................................................

(tel., e-mail)

 
Oświadczenia opiekuna prawnego (rodzica) uczestnika konkursu

Niniejszym oświadczam, iż ja, niżej podpisany/a, jestem opiekunem prawnym (rodzicem) dziecka ……………………………………………….……………………………………………….. i oświadczam, iż zapoznałem/am

się z Regulaminem Konkursu Literacko-plastycznego Kartka wielkanocna, organizowanego

przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kleszczewie, akceptuję jego warunki i wyrażam zgodę

na udział w tym konkursie ww. dziecka.

Zapoznawszy się z zamieszczonymi poniżej informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu literacko-plastycznego  Kartka wielkanocna, Gminną Bibliotekę Publiczną w Kleszczewie, danych osobowych moich i mojego dziecka umieszczonych w zgłoszeniu, w celach związanych przeprowadzeniem i dokumentowaniem Konkursu, o którym mowa powyżej. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz, że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi na gruncie RODO prawach, w tym także o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Ponadto, wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia, nazwiska mojego dziecka w związku z udziałem w Konkursie, we wszelkich relacjach i informacjach o tym Konkursie

i jego wynikach (w tym na stronie internetowej Kleszczewo, GOKiS, portalu Facebook i w gazetce „Samorząd”.

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację nadesłanej pracy, w zakresie określonym w Regulaminie konkursu.

                                                   ..................................................................................................................
                                            data i czytelny podpis opiekuna prawnego   

                                                  (rodzica) uczestnika Konkursu

 

 

 

 

gazeta
pit
ESA Aglomeracja Poznań GOAP Schronisko Skałowo ZTM Poznań lgd trakt piastow Fundusz dróg samorządowych RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH
Fundusze UE
Obywatel
UMWW Poznań
UW Poznań
Powiat Poznań