Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Piątek, 25 września 2020, Imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa PL EN

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLESZCZEWO O KONKURSIE NA STANOWISKO SKARBNIKA GMINY KLESZCZEWO

OGŁOSZENIE

WÓJTA  GMINY  KLESZCZEWO

o konkursie na stanowisko Skarbnika Gminy Kleszczewo

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Kleszczewo,  ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

 

 1. Nazwa stanowiska :

      Skarbnik Gminy Kleszczewo – zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 1. Wymagania niezbędne :
 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. posiadanie stanu zdrowia  pozwalającego  na zatrudnienie na stanowisku,
 4. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 5. brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 6. dobra znajomość obsługi komputera,
 7.  spełnienie  jednego  z poniższych warunków:
 1. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie  co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
 2. ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
 3. posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Wymagania dodatkowe   :
 1. preferowane wykształcenie wyższe,
 2. wiedza ogólna : znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego,
 3. wiedza specjalistyczna : znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań, w szczególności : ustawy o rachunkowości,  ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
 4. umiejętność  praktycznego stosowania przepisów prawa,
 5. predyspozycje osobowościowe: zdolności analityczne, organizacyjne, komunikacyjne, umiejętność kierowania zespołem, umiejętność wystąpień publicznych, odporność na stres, dokładność, sumienność,
 6. dyspozycyjność,
 7.  preferowana znajomość  programu BESTI@ , doświadczenie  zawodowe w jednostkach budżetowych.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Skarbnik Gminy jest jednocześnie głównym księgowym budżetu gminy oraz Kierownikiem Referatu Gospodarki Finansowej.
 2. Zadania głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych określa art. 54 ust. 1  ustawy o finansach publicznych.
 3. Do zadań Skarbnika Gminy należy prowadzenie gospodarki finansowej gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami , w tym w szczególności :
 4.  opracowywanie projektu budżetu gminy i projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy,
 5. prowadzenie rejestru wniosków do budżetu gminy,
 6. przygotowywanie projektów uchwał  i zarządzeń w sprawach związanych z budżetem gminy i Wieloletnią Prognozą Finansową,
 7. opracowywanie oraz sporządzanie okresowych analiz sytuacji finansowej gminy, sprawozdań finansowych, sprawozdań z wykonania budżetu gminy,
 8. czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz  bieżące informowanie wójta o sytuacji finansowej gminy,
 9. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, urzędami skarbowymi oraz instytucjami finansowymi, instytucjami finansowymi i bankami w zakresie wykonywania budżetu gminy,
 10. uczestnictwo w posiedzeniach organów gminy,
 11. nadzór i kontrola realizacji budżetu gminy,
 12. kontrasygnowanie umów i innych czynności prawnych powodujących zobowiązania pieniężne budżetu gminy, dokumentów, stanowiących podstawę wydatkowania środków finansowych gminy oraz innych świadczeń majątkowych,
 13. analiza dokumentów finansowych oraz pism dotyczących spraw finansowych,  oraz zatwierdzanie dokumentów finansowych do wypłaty,
 14. organizowanie gospodarki finansowej gminy,
 15. opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
 16. prowadzenie księgowości i ewidencji majątku gminy,
 17.  rozliczanie dotacji  i  nadzór nad ich rozliczaniem,
 18. nadzór nad rozliczaniem subwencji oświatowej,
 19. organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu informacji i dokumentacji finansowej,
 20. współpraca z jednostkami  organizacyjnymi i jednostkami pomocniczymi gminy w zakresie planowania i realizacji  budżetu,
 21. nadzór nad terminowym regulowaniem  zobowiązań  finansowych gminy,
 22. prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczenia majątku Gminy,
 23.  sprawowanie nadzoru nad właściwym przebiegiem i rozliczaniem  inwentaryzacji,
 24. nadzorowanie windykacji należności pieniężnych gminy,
 25. prowadzenie centralnego rejestru umów,
 26. kierowanie i zarządzanie Referatem Gospodarki Finansowej w sposób zapewniający optymalną realizację zadań.
 1. Wymagane dokumenty :
 1. życiorys (CV ze zdjęciem) uwzględniający przebieg dotychczasowego wykształcenia i  pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy według załączonego wzoru,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 7. kserokopie dokumentów potwierdzających  staż pracy (świadectwa pracy)
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o stanie zdrowia  pozwalającym  na zatrudnienie na stanowisku,
 10. oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 11. oświadczenie  o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

 

Kserokopie składanych  dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

    Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail.

 

VII .   Miejsce i termin złożenia dokumentów.

 1. Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy, w skrzynce na korespondencję  umieszczoną  przy wejściu do budynku Urzędu Gminy, lub przesłać na adres Urzędu Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Skarbnika Gminy Kleszczewo” do dnia 18 maja  2020 r. do godz. 15.00.
 2. Oferty można składać również poprzez e-PUAP.
 3. Istnieje możliwość przesłania skanów dokumentów na adres e-mail urzad@kleszczewo.pl. W takim przypadku „oryginały” dokumentów kandydat zobowiązany jest dostarczyć podczas drugiego etapu konkursu.
 4. Terminem wiążącym  jest data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data nadania.
 5. Koperty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:
 1. analiza dokumentów  pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
 2. rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zakwalifikowanymi w wyniku analizy złożonych dokumentów  oraz sprawdzenie wiedzy.
 1. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej  kandydatów spełniających wymagania formalne kandydaci zawiadomieni zostaną telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na BIP.
 3. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo  do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz nierozstrzygnięcia konkursu w sytuacji braku możliwości wyłonienia odpowiedniego kandydata.
 4. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym osoba wyłoniona w konkursie zostanie przedstawiona jako kandydat do powołania przez Radę Gminy Kleszczewo.
 5. Administratorem danych przekazanych podczas niniejszej procedury konkursowej  jest Wójt Gminy Kleszczewo  z siedzibą ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 

Wójt Gminy Kleszczewo

Bogdan Kemnitz

 

pliki do pobrania ze strony: http://bip.kleszczewo.pl/?a=8328

 

gazeta
pit
Mobis Fundusz dróg samorządowych

Kilka słów o naszej gminie...

KLESZCZEWO to gmina położona na granicy Poznania, stolicy znanego z gospodarności województwa wielkopolskiego. Do niedawna obszar nieomal wyłącznie rolniczy, obecnie przestrzeń dynamicznego rozwoju, będącego wynikiem atrakcyjnego położenia na skrzyżowaniu nowych tras komunikacyjnych - autostrady A2 i drogi ekspresowej S5.

Możliwość korzystania z uroków spokojnego wiejskiego otoczenia, a jednocześnie z bliskości prężnej metropolii sprawia, że jest to także wymarzone miejsce do życia dla stale rosnącej liczby mieszkańców.

Jest mi niezmiernie miło zaprezentować Państwu Gminę Kleszczewo. Mam nadzieję, że informacje zawarte w niniejszym folderze sprawią, że uznacie Państwo za stosowne bliżej poznać możliwości Gminy i być może zaangażować się w życie społeczne i gospodarcze jej mieszkańców.

lgd trakt piastow
GOAP
Aglomeracja Poznań
PLOT Poznań
Schronisko Skałowo
ZTM Poznań
Obywatel
Fundusze UE
Powiat Poznań
UW Poznań
UMWW Poznań