Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Środa, 29 marca 2023, Imieniny: Marka, Wiktoryny, Zenona PL EN

Ogłoszenie Wójta Gminy Kleszczewo o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE

WÓJTA  GMINY  KLESZCZEWO

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 stanowisko ds. księgowości budżetowej  w  Referacie  Gospodarki Finansowej

w Urzędzie Gminy Kleszczewo

 

 

I.Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Kleszczewo,  ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

 

II.  Stanowisko :

        Stanowisko ds. księgowości budżetowej ( KB I)  w  Referacie Gospodarki Finansowej.

 

III.        Wymagania niezbędne :

1.            obywatelstwo polskie,

2.            pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.            wykształcenie : minimum średnie ekonomiczne (kandydat ukończył  średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną),

4.       dobra znajomość obsługi komputera,

5.            brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6.            stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

7.            nieposzlakowana opinia.

 

IV. Wymagania dodatkowe   :

1.    znajomość  przepisów prawnych z zakresu :  ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 994)  ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 395),

2.    doświadczenie  i staż  pracy związany z księgowością budżetową,

3.    zaangażowanie, odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole.

 

 

V.   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)    prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami

a)    sprawdzanie dokumentów pod  względem formalnym i rachunkowym,

b)    opisywanie dokumentów księgowych,

c)    przekazywanie zaakceptowanych do wypłaty dokumentów do kasy, względnie sporządzanie przelewów bankowych,

d)    księgowanie operacji gospodarczych Urzędu Gminy, drukowanie dzienników  miesięcznych,

2)      prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej składników majątku, zapasów   materiałowych, zapasów towarów i środków trwałych,

3)  rozliczanie inwentaryzacji,

4)  wystawianie faktur i not księgowych,

5)  dbanie o prawidłowe egzekwowanie należności gminy,

6)  prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem  podatku VAT,

7)  przygotowywanie materiałów księgowych do archiwum zakładowego,

8)  przygotowanie materiałów niezbędnych  do uchwalenia budżetu gminy,

9) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,

10) sporządzanie Jednolitego Pliku Kontrolnego i deklaracji z podatku VAT dla Urzędu Gminy.

 

VI.         Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.    Miejsce wykonywania pracy:  Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, praca w budynku.

2.    Wymiar czasu pracy : cały etat

3.    Pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony.

 

VII.       Wskaźnik niepełnosprawności :

Wójt Gminy Kleszczewo informuje, że w miesiącu maju 2018r. wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy  Kleszczewo w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekraczał 6%.

 

VIII.    Wymagane dokumenty :

1.     życiorys (CV ze zdjęciem) uwzględniający przebieg dotychczasowego wykształcenia i  pracy zawodowej,

2.     list motywacyjny,

3.     kwestionariusz osobowy według załączonego wzoru,

4.     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6.     kserokopie dokumentów potwierdzających  staż pracy (świadectwa pracy)

7.     kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość  kandydata oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

8.     oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9.     oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku,

 

Kserokopie składanych  dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

 

    Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.

 

IX.    Miejsce i termin złożenia dokumentów.

1.    Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy  lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -  stanowisko ds. księgowości budżetowej w  Referacie  Gospodarki Finansowej w Urzędzie Gminy Kleszczewo” do dnia 11 lipca  2018 r. do godz. 15.00.

2.    Terminem wiążącym  jest data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data nadania.

3.    Koperty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

X.           Uwagi końcowe:

1.    Nabór przeprowadzony zostanie zgodnie z Zarządzeniem Nr 33/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie    przeprowadzenia naboru na  wolne stanowisko urzędnicze  ds. księgowości budżetowej w Referacie Gospodarki Finansowej w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

2.    Nabór  zostanie przeprowadzony w trzech (III)  etapach :

1)   I etap - weryfikacja dokumentów,

2) II etap - test znajomości zagadnień na stanowisku, którego dotyczy nabór,

3)III etap - rozmowa kwalifikacyjna dla nie więcej niż 5 kandydatów wyłonionych w etapie II. 

3. Kandydaci zakwalifikowani do II i III etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie i  miejscu  przeprowadzenia testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej

4. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

 

 

                                                                                    Wójt Bogdan Kemnitz

 

Dokumenty do pobrania- TUTAJ

gazeta
pit
GOKIS ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań lgd trakt piastow Schronisko Skałowo Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa ZTM Poznań
Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań