Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Niedziela, 04 grudnia 2022, Imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana PL EN

WYBORY SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

Wraz z rozpoczęciem nowej kadencji władz samorządowych przychodzi kolej na przeprowadzenie  wyborów  w sołectwach. Zgodnie ze Statutami Sołectw  - załącznikami od nr 1 do nr 14 Uchwały Nr IX/53/2015  Rady Gminy Kleszczewo z dnia 02 września 2015r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw wybory zarządza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy. W związku ze zmiana przepisów kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwać będzie 5 lat.

W 14 sołectwach naszej gminy odbędą się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich  w następujących terminach:

 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, radni Rady Gminy, Wójt i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście.

Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze, stale zamieszkujący na jego obszarze, wpisani do  rejestru wyborców.

UWAGA : mieszkańcy uprawnieni do głosowania zobowiązani są przedstawić dowód osobisty lub inny dokument z fotografią  w celu ustalenia tożsamości.

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

O ile w wyznaczonym  pierwszym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyskano obecności wymaganej 1/10 uprawnionych mieszkańców Sołectwa, wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu, po upływie ½ godziny  od pierwszego terminu zebrania bez względu na liczbę osób w nim uczestniczących.

 Porządek obrad :

 1. Otwarcie zebrania .
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór  Komisji Skrutacyjnej:
 4. Konsultacje w sprawie zmiany Statutu Sołectwa.
 5. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej  w kadencji 2015-2018.
 6. Wybór Sołtysa.
 7. Ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Wybór Rady Sołeckiej.
 9. Zapytania i wolne wnioski.

Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania.

Komisja skrutacyjna wyłania spośród siebie przewodniczącego.

Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej.

Członkiem komisji nie może być małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty w tej samej linii lub stopniu kandydata na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

 1. przedstawienie trybu przeprowadzenia wyborów;
 2. przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
 3. wpisanie na kartach do głosowania, opatrzonych pieczęcią Rady Gminy, imion i nazwisk kandydatów;
 4. przeprowadzenie głosowania;
 5. ustalenie wyników wyborów;
 6. sporządzenie i podpisanie protokołu o wynikach wyborów oraz jego ogłoszenie.

 

Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów mających prawo  wybieralności, zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

 • W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa.
 • W drugiej kolejności należy ustalić w głosowaniu jawnym liczbę członków Rady Sołeckiej.

O liczbie członków Rady Sołeckiej  decyduje Zebranie Wiejskie.

 • W trzeciej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru członków Rady Sołeckiej.

Wyborów dokonuje się w głosowaniu tajnym i bezpośrednim na kartach do głosowania przygotowanych przez komisję skrutacyjną.

W wyborach na Sołtysa głosować można najwyżej na 1 kandydata, stawiając znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku "x" w więcej niż jednej kratce lub nie postawienie znaku "x" w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

W wyborach członków Rady Sołeckiej głosować można na liczbę kandydatów nie większą niż ustalona przez zebranie, stawiając znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwisk kandydatów. Postawienie większej liczby znaków "x" lub nie postawienie znaku "x" w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Nieważne są głosy oddane na kartach całkowicie przedartych, innych niż przygotowane przez komisję skrutacyjną oraz wypełnionych niezgodnie z ustalonymi zasadami. Dopiski na karcie umieszczone poza kratką nie wpływają na ważność oddanego na niej głosu.

Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów ważnych.

W przypadku jednakowej liczby głosów uniemożliwiającej objęcie funkcji przez jednego kandydata przeprowadza się ponowne głosowanie spośród kandydatów, którzy otrzymali jednakową liczbę głosów.

________________________________________________________________________________

KONSULTACJE SPOŁECZNE

w sprawie zmiany statutów sołectw

Podczas zebrań wiejskich organizowanych w celu wyboru sołtysa i rad sołeckich  w poszczególnych sołectwach  przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące zmian statutów poszczególnych sołectw.

Statuty Sołectw  nadane zostały  Uchwała Nr IX/53/201 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 02 września 2015r.  w brzmieniu  określonym w załącznikach  od nr 1 do 14 do niniejszej uchwały :

Sołectwo Bylin                   -  załącznik nr 1

Sołectwo Gowarzewo          -  załącznik nr 2

Sołectwo Kleszczewo          - załącznik nr 3

Sołectwo Komorniki             - załącznik nr 4

Sołectwo Krerowo              -  załącznik nr 5

Sołectwo Krzyżowniki          -  załącznik nr 6

Sołectwo Nagradowice        -  załącznik nr 7

Sołectwo Markowice           -  załącznik nr 8

Sołectwo Poklatki               -  załącznik nr 9

Sołectwo Szewce               -  załącznik nr 10

Sołectwo Śródka                -  załącznik nr 11

Sołectwo Tanibórz              -  załącznik nr 12

Sołectwo Tulce                  -  załącznik nr 13

Sołectwo Zimin                  -  załącznik nr 14

Propozycje zmian statutów dotyczyć będą 2 spraw :

 1. zmiany  czasu trwania  kadencji sołtysa i rady sołeckiej z  4 na 5 lat, ( § 5 ust.3 Statutu)
 2. wykreślenia  słowa „kurenda” ze sposobu podawania do publicznej wiadomości  w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie terminu i miejsca zebrania wiejskiego  (§12 ust. 2 Statutu)

Projekt zmian  statutów poszczególnych  sołectw Gminy Kleszczewo przedstawia się następująco :

W Uchwale Nr  IX/53/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 02 września 2015r.  w sprawie uchwalenia statutów sołectw  Gminy Kleszczewo proponuje się wprowadzenie   następujących  zmian:

1. W załączniku Nr 1  do Uchwały Nr  IX/53/2015 tj. w statucie Sołectwa Bylin  proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

 1. § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie :

      „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat. Wybory zarządza się nie później niż
      w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.”

 1.  w § 12  w ust 2 skreśla się słowo „kurenda”.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr  IX/53/2015 tj. w statucie Sołectwa Gowarzewo  proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

 1. § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie :

      „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat. Wybory zarządza się nie później niż
      w okresie 6 miesięcy  od dnia wyboru nowej Rady Gminy.”

 1.  w § 12  w ust 2 skreśla się słowo „kurenda”.

3. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr  IX/53/2015 tj. w statucie Sołectwa Kleszczewo  proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

 1. § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie :

      „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat. Wybory zarządza się nie później niż
      w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.”

 1.  w § 12  w ust 2 skreśla się słowo „kurenda”.

4. W załączniku Nr 4 do Uchwały Nr IX/53/2015 tj. w statucie Sołectwa Komorniki proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

 1. § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie :

       „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat. Wybory zarządza się nie później niż
       w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.”

 1.  w § 12  w ust 2 skreśla się słowo „kurenda”.

5. W załączniku Nr 5 do Uchwały Nr IX/53/2015 tj. w statucie Sołectwa Krerowo proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

 1. § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie :

     „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat. Wybory zarządza się nie później niż
      w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.”

 1.  w § 12  w ust 2 skreśla się słowo „kurenda”.

6. W załączniku Nr 6 do Uchwały Nr IX/53/2015 tj. w statucie Sołectwa Krzyżowniki proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

 1. § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie :

      „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat. Wybory zarządza się nie później niż
      w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.”

 1.  w § 12  w ust 2 skreśla się słowo „kurenda”.

7. W załączniku Nr 7 do Uchwały Nr IX/53/2015 tj. w statucie Sołectwa Nagradowice  proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

 1. § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie :

      „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat. Wybory zarządza się nie później niż
      w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.”

 1.  w § 12  w ust 2 skreśla się słowo „kurenda”.

8. W załączniku Nr 8 do Uchwały Nr IX/53/2015 tj. w statucie Sołectwa Markowice  proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

 1. § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie :

      „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat. Wybory zarządza się nie później niż
      w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.”

 1.  w § 12  w ust 2 skreśla się słowo „kurenda”.

9. W załączniku Nr 9 do Uchwały Nr IX/53/2015 tj. w statucie Sołectwa Poklatki  proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

 1. § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie :

      „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat. Wybory zarządza się nie później niż
      w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.”

 1.  w § 12  w ust 2 skreśla się słowo „kurenda”.

10. W załączniku Nr 10 do Uchwały Nr IX/53/2015 tj. w statucie Sołectwa Szewce proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

 1. § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie :

      „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat. Wybory zarządza się nie później niż
      w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.”

 1.  w § 12  w ust 2 skreśla się słowo „kurenda”.

11. W załączniku Nr 11 do Uchwały Nr IX/53/2015 tj. w statucie Sołectwa Śródka proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

 1. § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie :

      „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat. Wybory zarządza się nie później niż
      w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.”

 1.  w § 12  w ust 2 skreśla się słowo „kurenda”.

12. W załączniku Nr 12 do Uchwały Nr IX/53/2015 tj. w statucie Sołectwa Tanibórz proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

 1. § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie :

      „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat. Wybory zarządza się nie później niż
       w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.”

 1. w § 12  w ust 2 skreśla się słowo „kurenda”.

13. W załączniku Nr 13 do Uchwały Nr IX/53/2015 tj. w statucie Sołectwa Tulce proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

      1)§ 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie :

      „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat. Wybory zarządza się nie później niż
      w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.”

      2) w § 12  w ust 2 skreśla się słowo „kurenda”.

14. W załączniku Nr 14 do Uchwały Nr IX/53/2015 tj. w statucie Sołectwa Zimin proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

      1)§ 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie :

      „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat. Wybory zarządza się nie później niż
       w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.”

       2) w § 12  w ust 2 skreśla się słowo „kurenda”.

 

 

 

gazeta
pit
ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań lgd trakt piastow Schronisko Skałowo Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa ZTM Poznań
Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań