Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Sobota, 27 lutego 2021, Imieniny: Gagrieli, Liwii, Leonarda PL EN
Do 28 lutego 2021 r. wejście do Urzędu Gminy możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem.

Zapytanie ofertowe - pielęgnacja parków

 

Zapytanie ofertowe

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kleszczewo

ul. Poznańska 4

63-005 Kleszczewo

REGON: 631258715, NIP: 777-31-57-115

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest

 • utrzymanie terenu Zabytkowego Parku w Kleszczewie
  (4,1159 ha) z wyłączeniem koszenia trawy;
 • utrzymanie terenu Zabytkowego Parku w Gowarzewie (1,1132 ha) z wyłączeniem koszenia trawy
 • nasadzenia przed Urzędem Gminy w Kleszczewie;
 • utrzymanie terenu przed strażnicą i przy sklepie w Gowarzewie (budynki komunalne).

 

2.         Zakres rzeczowy robót:

 

Aleje

 1. bieżące utrzymanie w czystości i porządku ciągów alejek parkowych, w tym alejek
  z nawierzchni mineralnej i alejki wyłożonej kostką granitową, poprzez odchwaszczenie na całej powierzchni, zamiatanie, usuwanie zanieczyszczeń (w tym liści) i przycinanie brzegów trawników;
 2. równanie alejek;
 3. zebrane nieczystości (w tym liście i chwasty) należy zagospodarować we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 

Trawa

 1. utrzymywanie krawężników przy trawnikach we właściwym stanie;
 2. rozgrabianie kretowisk;
 3. utrzymanie gleby w odpowiedniej wilgotności (3 punkty poboru wody w parku w Kleszczewie, 2 punkty w parku Gowarzewie, 1 punkt w urzędzie, 1 punkt w strażnicy);
 4. wygrabienie trawy z pozostałych po koszeniu liści, w szczególności na koniec sezonu wegetacyjnego (liście należy zagospodarować we własnym zakresie, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami);
 5. nawożenie;

 

Stawy

 1. bieżące oczyszczanie z zanieczyszczeń stawów (w szczególności wyławianie odpadów, rzęsy, trzciny itp.), zgromadzone odpady w workach należy dostarczyć do Zakładu Komunalnego w Kleszczewie w dniach roboczych, tzn. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00;
 2. zgłaszanie Zamawiającemu usterek systemu napowietrzania wody w stawach;

 

Rabaty (miejsca z bylinami i krzewami)

 1. bieżąca pielęgnacja rabat bylin i krzewów poprzez ich nawożenie, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, uzupełnianie brakujących roślin, odchwaszczanie, dosypywanie kory/kamieni, zwalczanie szkodników i chorób;
 2. utrzymanie gleby w odpowiedniej wilgotności;
 3. utrzymanie rabat w stanie wolnym od chorób i szkodników;
 4. wiosną - zdjęcie osłon zabezpieczających rośliny;
 5. jesienią - prawidłowe zabezpieczenie roślin przed zimą;

 

Drzewostan

 1. bieżąca ocena stanu fitosanitarnego drzewostanu celem wyeliminowania ewentualnych szkód spowodowanych przez drzewa będące w złym stanie fitosanitarnym,
  w szczególności wykonywanie cięć sanitarnych, korekcyjnych, prześwietlanie koron drzew, usuwanie połamanych oraz suchych drzew i gałęzi, usuwanie odrostów korzeniowych i pniowych, mechaniczne wzmacnianie drzew-zakładanie wiązań elastycznych w koronach drzew, zdejmowanie zawieszonych gałęzi i konarów
  w koronach drzew (po uzgodnieniu zakresu z Urzędem Gminy w Kleszczewie a następnie Powiatowym Konserwatorem Zabytków);
 2. wszelkie prace związane z usuwaniem skutków niekorzystnych warunków atmosferycznych w drzewostanie;
 3. uzupełnienie drzewostanu - sadzenie drzew;
 4. utrzymanie w stanie wolnym od chorób i szkodników;
 5. wiosną - zdjęcie osłon zabezpieczających rośliny;
 6. jesienią - prawidłowe zabezpieczenie roślin przed zimą;

 

Ścieżka zdrowia i pozostała infrastruktura

 1. bieżące utrzymanie w czystości i porządku ścieżki zdrowia (A1-A7 w Kleszczewie oraz A1-A3 w Gowarzewie), poprzez odchwaszczenie ich na całej powierzchni, usuwanie zanieczyszczeń;
 2. zebrane zanieczyszczenia należy zagospodarować we własnym zakresie zgodnie
  z obowiązującymi przepisami;
 3. zamiatanie altany i zbieranie śmieci wewnątrz i wokół altany;
 4. wygrabianie liści z placu zabaw oraz zgarnianie wyniesionego piasku z placu zabaw;
 5. zgłaszanie Zamawiającemu usterek technicznych urządzeń wchodzących w skład ścieżki zdrowia i pozostałej infrastruktury;

 

Rabaty (przed Urzędem Gminy)

 1. wymiana roślin – w uzgodnieniu z Urzędem Gminy Kleszczewo.

 

Rabaty (przed strażnicą i przy sklepie w Gowarzewie - budynki komunalne)

 1. bieżąca pielęgnacja rabat poprzez ich nawożenie, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, uzupełnianie brakujących roślin, odchwaszczanie, dosypywanie kory/kamieni, zwalczanie szkodników i chorób;
 2. utrzymanie gleby w odpowiedniej wilgotności;
 3. utrzymanie rabat w stanie wolnym od chorób i szkodników;
 4. wymiana roślin – w uzgodnieniu z Urzędem Gminy Kleszczewo.

 

Pozostałe

 1. zgłaszanie Zamawiającemu faktów dewastacji i kradzieży oraz podejmowanie działań
  w przypadku stwierdzenia aktów wandalizmu (np. ustawianie przewróconych koszy parkowych, zbieranie porozrzucanych odpadów z koszy);
 2. zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich usterek infrastruktury parku;

 

Informacje dodatkowe

 1. Wykonawca powinien dysponować liczbą pracowników umożliwiającą kompleksowe wykonanie robót;
 2. Wykonawca będzie prowadził dziennik wykonywanych prac w parku oraz na pozostałych terenach, który będzie stanowił podstawę do rozliczenia faktury;
 3. Wykonawca przeprowadzi prace w oparciu o własne narzędzia.
 4. Zakup niezbędnych materiałów przez Wykonawcę zostanie każdorazowo uzgodniony
  z Zamawiającym, kosztem materiałów zostanie obciążony Zamawiający (refaktura); Zamawiający udostępni wodę w ilości niezbędnej do utrzymania prawidłowej wilgotności gleby.
 5. Wykonawca przyjmie na siebie odpowiedzialność za nieterminowe lub niewłaściwe wykonanie robót;
 6. Rozliczenie kosztów zadania nastąpi w formie miesięcznego ryczałtu. Równowartość 80% wartości wynagrodzenia brutto zostanie podzielona na części miesięczne, wypłacane na podstawie zatwierdzonej przez zamawiającego faktury VAT.

Pozostałe 20% wartości wynagrodzenia brutto płatne po prawidłowym wykonaniu całości przedmiotu zamówienia.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonywania zamówienia: 22 marca – 30 listopada 2021r.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna:

            - być podpisana czytelnie przez wykonawcę i opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - zawierać oferowaną stawkę wynagrodzenia za wykonanie całości zadania.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być dostarczona do siedziby Zamawiającego (ul Poznańska 4
63-005 Kleszczewo, pok. nr 16 – I piętro sekretariat) lub przesłana za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej na adres:  urzad@kleszczewo.pl lub faksem na nr:
(61) 81-76-184 do dnia 02.03.2021 r. do godz. 14:00.

2.   Umowa zostanie podpisana do dnia 19.03.2021 r. – rozpoczęcie prac 22.03.2021 r.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 - Cena 100 %

 

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formie oświadczenia, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej 3 usługi polegające na utrzymaniu terenu parku (ewentualnie ogrodu) o charakterze i złożoności zbliżonej do przedmiotu zamówienia.

           

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub fax-u.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Monika Nowicka pod numerem telefonu 61 8176 033 wew. 124  oraz adresem email: m.nowicka@kleszczewo.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny.

 

Formularz

gazeta
pit
ESA Aglomeracja Poznań GOAP Schronisko Skałowo ZTM Poznań lgd trakt piastow Fundusz dróg samorządowych RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH
Fundusze UE
Obywatel
UMWW Poznań
UW Poznań
Powiat Poznań