Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Środa, 05 października 2022, Imieniny: Flawii, Justyna, Rajmunda PL EN

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Rada Gminy Kleszczewo dnia 26 września 2018 r.  podjęła Uchwałę Nr XLVI/375/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w zakresie części tekstowej. Obecnie procedura jest na etapie rozpatrywania uwag, które wpłynęły do projektu planu po wyłożeniu do publicznego wglądu oraz odbytej dyskusji publicznej.  To  niezwykle ważny moment w procedurze planistycznej, gdyż pozwala na włączenie mieszkańców  do prowadzonych prac.  

Jedna z zaprezentowanych zmian do obowiązującego od 2005 roku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo wywołała sporo emocji i to  zarówno po stronie zwolenników, jak i po stronie przeciwników zmian.  

Kontrowersje wśród mieszkańców wzbudziła propozycja ograniczenia wielkości obiektów inwentarskich służących do chowu lub hodowli zwierząt do poziomu 120 DJP. Skrót DJP oznacza Duże Jednostki Przeliczeniowe. 120 DJP to np. 120 krów lub  857 tuczników, mogą to być także inne grupy zwierząt. Jako pierwsi zmianę oprotestowali mieszkańcy osiedli mieszkaniowych dla których 120 DJP, to liczba zbyt wysoka, nie do zaakceptowania ze względu na możliwość pogorszenia warunków życia. Z treści części składanych pism można wręcz wywnioskować, że gmina wprowadza do planu zagospodarowania możliwość budowy dużych obiektów inwentarskich, a nie jak to jest w rzeczywistości, ich ograniczenie.  Druga strona protestu to rolnicy, dla których jest to blokowanie możliwości rozwoju warsztatu pracy, a proponowana wielkość obiektu inwentarskiego w obecnych realiach nie zapewnia opłacalności produkcji.

Czy w takiej sytuacji uda się znaleźć kompromis możliwy do zaakceptowania przez wszystkich ? Zobaczymy.  Zanim to nastąpi warto przedstawić, z konieczności w uproszczonej i skrótowej formie,  obecne uwarunkowania prawne:

Obowiązujące przepisy prawa budowlanego umożliwiają zabudowę zagrodową na gruntach rolnych, niezależnie czy dana gmina jest objęta w całości miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (jak to jest w przypadku gminy Kleszczewo), czy  są tylko plany cząstkowe, najczęściej nie obejmujące terenów zajętych przez rolnictwo. Różnica polega tylko na trybie procedury uzyskania pozwolenia na budowę – w przypadku braku planu miejscowego do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę należy załączyć decyzję o warunkach zabudowy. Każda osoba wybierająca jako miejsce zamieszkania wieś powinna być świadoma, że zgodnie z obwiązującym prawem,   obiekt inwentarski do 39 DJP (np. 39 krów lub 278 tuczników),  może powstać na gruntach rolnych w bezpośrednim sąsiedztwie  działki, na której zlokalizowane są budynki mieszkalne – 4m od granicy, wtedy gdy od strony sąsiada są otwory okienne bądź drzwiowe, lub 3m gdy ich nie ma. Jest jeszcze dodatkowy warunek - odległość pomiędzy budynkiem inwentarskim a budynkiem na sąsiedniej działce musi wynosić minimum 8m.

Dalsze możliwe ograniczenia wynikają z przepisów ochrony środowiska. W przypadku, gdy w budynku inwentarskim ma być prowadzony chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 40 DJP i mniejszej niż 210 DJP (maksymalnie np. 209 krów lub 1492 sztuk tuczników), a odległość od zabudowy jest mniejsza niż 210m, w celu uzyskania pozwolenia na budowę jest potrzebna decyzja środowiskowa. Jeżeli odległość jest większa decyzja jest wymagana od 60 DJP. W toku procedury środowiskowej zmierzającej do wydania decyzji środowiskowej przedsięwzięcie jest przedmiotem oceny wyspecjalizowanych instytucji: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. Do wydania opinii na tym etapie zwykle wystarcza karta informacyjna przedsięwzięcia, aczkolwiek każda z tych instytucji  może dodatkowo wyrazić opinię o potrzebie opracowania raportu oddziaływania na środowisko, wówczas określa także jego zakres. Wykonanie raportu jest obowiązkowe gdy przedsięwzięcie dotyczy budynku dla liczby DJP nie mniejszej niż 210. Decyzje środowiskowe wydaje wójt gminy. Dodatkowo, jeżeli liczba tuczników przekroczy 2000, istnieje potrzeba włączenia w proces oceny Urzędu Marszałkowskiego, który w takim przypadku wydaje pozwolenie zintegrowane. Po zgromadzeniu niezbędnych dokumentów można złożyć wniosek o pozwolenie na budowę, które po skrupulatnej analizie  wydaje starosta. Warto podkreślić, że wszystkie wymienione powyżej opinie i decyzje wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę nie mają charakteru uznaniowego, a  są wynikiem badania zgodności założeń projektowych z obowiązującym prawem.

Jak widać z powyższej informacji w proces przygotowania budowy budynku inwentarskiego zaangażowanych jest wiele instytucji i ewentualny błąd popełniony w jednym miejscu podlega weryfikacji w innym.  Należy zwrócić uwagę, że w prawie brak określenia górnej granicy wielkości obiektów inwentarskich, jedynym ograniczeniem są ekspertyzy specjalistów określające zasięg oddziaływania inwestycji, co ma wpływ na ich lokalizację wobec otoczenia.

W związku z nowymi uwarunkowaniami w produkcji rolnej,  w tym koniecznością specjalizacji w celu zwiększania produkcji, jak również wskutek możliwości pozyskania pomocy ze strony UE i Państwa na modernizację i rozwój gospodarstw, rolnicy chcą inwestować w swoje miejsce pracy, kupują maszyny, rozbudowują i unowocześniają też budynki inwentarskie. To zjawisko jest dzisiaj powszechne w całej gospodarce.  

Bardzo dobrze jeżeli dotyczy to typowych gospodarstw rodzinnych, gorzej jeżeli wkracza wielki biznes i pomysł budowy dużych ferm przemysłowych. Dążąc do ograniczenia wielkości budynków przeznaczonych do chowu i hodowli zwierząt Gminy podejmują próby wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń przed możliwością lokalizacji na swoim terenie ferm przemysłowego tuczu zwierząt. Arsenał środków jest zwykle niewielki – znajdziemy tutaj np. ograniczenia liczby DJP wpisane do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (obowiązkowy dokument planistyczny w gminie wytyczający kierunki polityki przestrzennej), jednakże rozwiązanie to nie stanowi skutecznego narzędzia wpływu na inwestorów z uwagi na fakt, iż studium nie jest aktem prawa miejscowego.  Przy braku na danym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zapisy w studium nie wiążą potencjalnego Inwestora, który  może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i wówczas sprawa toczy się na gruncie postępowania administracyjnego zakończonego decyzją i to nawet przy braku w najbliższym otoczeniu obiektu o podobnym charakterze (co jest niezbędne dla możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy w innych przypadkach).

Gmina Kleszczewo, jako jedna z nielicznych w skali kraju, posiada pokrycie planami zagospodarowania całego swego obszaru. Ta specyficzna sytuacja umożliwia wprowadzenie, jednym zapisem do części tekstowej planu, ograniczenia wielkości obiektów inwentarskich, które będzie obowiązywało na całym obszarze gminy.  Zapis taki musi być jednak  wyważony, aby w sposób istotny nie naruszał uprawnień  wynikających z obecnego planu i obwiązującego prawa. Poza przestrzeganiem podstawowej zasady naszego Samorządu jaką jest troska o prawa każdego mieszkańca, przy radykalnych rozwiązaniach  należy mieć na uwadze możliwość uchylenia uchwały o zmianie planu przez organ nadzoru jako niezgodnej z prawem.   Próbując zapobiec powstaniu na terenie gminy fermy przemysłowego tuczu zwierząt nie możemy zamknąć drogi rozwoju gospodarstwom rodzinnym. 

Proponowane rozwiązanie nakładające  w planie miejscowym ograniczenia w hodowli i chowie zwierząt do 120 DJP, jak pokazuje przebieg dyskusji nad projektem,  wywołało opór znacznej części mieszkańców.  Próba rozwiązania problemu może być trudna ze względu na zasadniczą  sprzeczność interesów poszczególnych stron sporu.

Gmina Kleszczewo, co dowodzi chociażby polityka w zakresie planowania przestrzennego, od początku istnienia Samorządu stawia na takie cechy jak  stabilność, transparentność, rozwagę  i  przewidywalność.  

W tym duchu zostaną poddane analizie uwagi zgłoszone do planu miejscowego, a wnioski w nich zawarte zostaną szczegółowo zbadane pod kątem zasadności ich uwzględnienia.

 Po   korekcie planu będącej skutkiem rozpatrzenia złożonych wniosków, przed podjęciem uchwały przez Radę Gminy, nastąpi ponowne wyłożenie projektu do wglądu i będzie kolejna możliwość ustosunkowania się do przedstawionych propozycji.

 

                                                                                              Bogdan Kemnitz

                                                                                       Wójt Gminy Kleszczewo

gazeta
pit
ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań Schronisko Skałowo ZTM Poznań lgd trakt piastow Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa
Fundusze UE
Obywatel
UMWW Poznań
UW Poznań
Powiat Poznań