Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Niedziela, 04 grudnia 2022, Imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana PL EN

OGŁOSZENIE !!!! ОГОЛОШЕННЯ!!!!

W okresie od 1 września do 15 września 2022 r. rodzice dzieci zamieszkałych na terenie gminy Kleszczewo, będący uczniami szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych do 24 roku życia, a także będących wychowankami publicznych i niepublicznych ośrodków dla upośledzonych umysłowo i z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz uczniów szkół niepublicznych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, mogą złożyć  wnioski o stypendium szkolne dla dzieci przy dochodzie na osobę w rodzinie do 600 zł.

Świadczenie przysługuje również obywatelom Ukrainy.

O przyznanie stypendium szkolnego mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do szkoły, a także pełnoletni uczniowie mieszkający na terenie Gminy Kleszczewo, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022 r.  i zostali wpisani do rejestru   PESEL – UKR oraz przebywają na terenie Gminy Kleszczewo, których  dochód na członka rodziny nie przekracza 600,00 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Świadczenia te realizowane są  jako refundacja poniesionych kosztów na cele edukacyjne, dlatego koniecznością jest zbieranie imiennych faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę.

Dokumentowanie w terminie 30 dni od otrzymania pomocy imienną fakturą, rachunkiem, dowodem wpłaty.

Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielanie tych świadczeń ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk. Świadczenia pomocy materialnej kierowane są do uczniów i słuchaczy pobierających naukę w różnych typach szkół i słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, a także wychowanków przebywających w ośrodkach umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczewie , ul. Sportowa 2

У період з 1 по 15 вересня 2022 року батьки дітей, які проживають у гміні Клещево, які є учнями державних та недержавних шкіл з правами державних шкіл для молоді та дорослих віком до 24 років, а також учні державних і недержавних центрів для розумово неповноцінних і з множинними вадами та учні недержавних шкіл до завершення обов’язкової освіти можуть претендувати на шкільну стипендію для дітей з доходом на одну особу в сім’ї до 600 злотих.

 

Пільга доступна і громадянам України.

 

Батьки / законні опікуни дітей, які навчаються в школі, а також повнолiтнi дiти, які проживають у гміні Клещево, можуть претендувати на отримання шкільної стипендії, перебування яких на території Республіки Польща вважається легальним, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року та були внесені до реєстру PESEL - UKR та проживають у гміні Клещево, чий дохід на члена сім’ї не перевищує 600,00 злотих на  особу в сім'ї. Ці пільги надаються як відшкодування витрат, понесених на освітні цілі, тому необхідно збирати особисті рахунки та рахунки, виставлені заявнику. Документальне оформлення протягом 30 днів після отримання допомоги персональним рахунком-фактурою, рахунком, підтвердженням оплати.

Пільги на навчання дітей і підлітків є формою матеріальної допомоги сім'ям, які опинилися у складній матеріальній та життєвій ситуації.Надання цих пільг спрямоване на вирівнювання освітніх можливостей учнів та студентів, підвищення доступності освіти на вищих рівнях  для дітей та молоді з бідніших верств населення. Пільги матеріальної допомоги адресовані учням, які навчаються в різних типах шкіл та вільних слухачiв  коледжів соціальних працівників, а також   учнiв якi перебувають в центрах, що дають змогу здійснити обов'язкову освіту.

 

Заяви подавати до Центру соціальної допомоги в Клещево, вул.    Спортова 2

 

 

gazeta
pit
ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań lgd trakt piastow Schronisko Skałowo Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa ZTM Poznań
Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań