Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Sobota, 04 lutego 2023, Imieniny: Andrzeja, Mariusza, Weroniki PL EN

Ślub cywilny


ŚLUB CYWILNY


INFORMACJE OGÓLNE I WYMAGANE DOKUMENTY

Po podjęciu decyzji o zawarciu małżeństwa i jego przewidywanym terminie przyszli małżonkowie zwracają się osobiście, telefonicznie lub drogą e-mailową do urzędu o wprowadzenie do Systemu Rejestrów Państwowych ich aktów urodzeń i innych aktów stanu cywilnego mających wpływ na ich stan cywilny /rozwiedziona/y, wdowa/wdowiec/.

Załączniki

 • Zapewnienie (jest to dokument sporządzany w urzędzie, w którym każda z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo przedstawia informacje o sobie oraz składa pisemne oświadczenie, że nie zachodzą przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństwa określone w art. 10 - 15 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy). Dodatkowo, jeżeli osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo mają wspólne dziecko (dzieci), przedstawiają o tym informację w zapewnieniu oraz oznaczenie ich aktów urodzeń i urzędu stanu cywilnego, w którym zostały sporządzone. 
  Wszystkie dzieci tych samych rodziców muszą nosić to samo nazwisko. Nazwisko dzieci zrodzonych z tego małżeństwa musi być więc tożsame  z nazwiskiem dzieci już urodzonych.
 • Zezwolenie na zawarcie małżeństwa jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 • Oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński mogą zostać odebrane poza urzędem stanu cywilnego, na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, jeżeli:

- osoba jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia

- wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

 • Cudzoziemcy przedkładają dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem mogą zawrzeć małżeństwo, z zastrzeżeniem, że jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd na wniosek cudzoziemca może zwolnić go od złożenia dokumentu (jeżeli na podstawie ww. dokumentu nie będzie możliwe ustalenie danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa wówczas osoba przedkłada odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawała już w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Do wglądu:

 • Dokument tożsamości (tj. dowód osobisty, paszport)

 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

Informacja: pokój nr 2, tel. 61 8176 033 wew. 132 lub 133

 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Obywatele polscy przy zapewnieniach nie przedstawiają aktów urodzenia i dokumentów stwierdzających ustanie małżeństwa. Dokumenty te są pobierane z Systemu Rejestrów Państwowych. Akty do systemu Rejestrów Państwowych są wprowadzane na wniosek i z urzędu. Przed przybyciem do urzędu w celu złożenia zapewnień przyszli małżonkowie zwracają się osobiście, telefonicznie lub drogą e-mailową do urzędu o wprowadzenie do Systemu Rejestrów Państwowych ich aktów.
 • Osobiste złożenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego pisemnych zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ważność zapewnień wynosi 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo). Składanie zapewnień - obywatele polscy – niezwłocznie, cudzoziemcy – po analizie dokumentów.
 • Ustalenie terminu planowanego ślubu (osobiście w dniu złożenia pisemnych zapewnień). Małżeństwo przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego nie może być zawarte przed upływem jednego miesiąca od dnia złożenia zapewnienia. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem wymienionego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy
 • Złożenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w obecności dwóch pełnoletnich świadków
 • Sporządzenie aktu małżeństwa następuje na podstawie protokołu przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński - najpóźniej w następnym dniu roboczym licząc od dnia zawarcia małżeństwa (z urzędu wydawany jest jeden bezpłatny odpis skrócony aktu małżeństwa).

Uwaga! Udział biegłego lub tłumacza przy składaniu oświadczeń przewidzianych w ustawie lub w procedurze związanej z zawarciem związku małżeńskiego zapewniają osoby składające te oświadczenia lub osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, jeżeli nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo zapewniają udział biegłego lub tłumacza także wtedy, gdy świadkowie nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego.


OPŁATY

 

kwota:

Tytuł płatności

   

84 zł

za sporządzenie aktu małżeństwa

39 zł

za zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia zapewnień

Opłata dodatkowa w wysokości 1000 zł stanowiąca dochód gminy (dotyczy przypadku kiedy przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć związek małżeński ma nastąpić poza urzędem stanu cywilnego na trenie gminy Kleszczewo).

Opłatę skarbową i dodatkową wnosi się na rachunek Gminy Kleszczewo.

Nr konta: 25 9076 0008 2001 0015 1106 0001

 

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy w Kleszczewie.

 


TRYB ODWOŁAWCZY

W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie dokonania czynności przysługuje złożenie wniosku do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w otrzymanym zawiadomieniu są zasadne.


DODATKOWE INFORMACJE

 • Dokumenty wydane w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula (nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.).
 • Dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa są w szczególności:
 • Odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka
 • Odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie
 • Odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa
 • Odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.
 • Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego nie może przyjąć oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński  ponieważ wskazane we wniosku miejsce nie zapewnia zachowania uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwa osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński pisemnie odmawia on przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym miejscu.

 


 PODSTAWA PRAWNA                               

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2064 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 682)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 224 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 180)

 

 

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli podczas ceremonii ślubu cywilnego, w Sali Ślubów w Kleszczewie może przebywać 16 osób, w tym osoby zawierające małżeństwo oraz świadkowie. Do limitu nie wlicza się kierownika USC.

 

Wszystkie osoby obecne podczas uroczystości, poza osobami zwierającymi związek małżeński, obowiązane są do zakrywania ust    i nosa.

gazeta
pit
ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań lgd trakt piastow Schronisko Skałowo Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa ZTM Poznań
Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań