Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Sobota, 04 lutego 2023, Imieniny: Andrzeja, Mariusza, Weroniki PL EN

Ślub kościelny

 

ŚLUB KOŚCIELNY


INFORMACJE OGÓLNE I WYMAGANE DOKUMENTY

Po podjęciu decyzji o zawarciu małżeństwa i jego przewidywanym terminie przyszli małżonkowie zwracają się osobiście, telefonicznie lub drogą e-mailową do urzędu o wprowadzenie do Systemu Rejestrów Państwowych ich aktów urodzeń i innych aktów stanu cywilnego mających wpływ na ich stan cywilny /rozwiedziona/y, wdowa/wdowiec/.

Załączniki:

 • zapewnienie (jest to dokument sporządzany w urzędzie, w którym każda z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo przedstawia informacje o sobie oraz składa pisemne oświadczenie, że nie zachodzą przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństwa określone w art. 10 - 15 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy). Dodatkowo, jeżeli osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo mają wspólne dziecko (dzieci), przedstawiają o tym informację w zapewnieniu oraz oznaczenie ich aktów urodzeń i urzędu stanu cywilnego, w którym zostały sporządzone. 
  Wszystkie dzieci tych samych rodziców muszą nosić to samo nazwisko. Nazwisko dzieci zrodzonych z tego małżeństwa musi być więc tożsame  z nazwiskiem dzieci już urodzonych.
 • cudzoziemcy przedkładają dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem mogą zawrzeć małżeństwo, z zastrzeżeniem, że jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd na wniosek cudzoziemca może zwolnić go od złożenia dokumentu (jeżeli na podstawie ww. dokumentu nie będzie możliwe ustalenie danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa wówczas osoba przedkłada odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawała już w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Do wglądu:

 • dokument tożsamości (tj. dowód osobisty, paszport)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Stanu Cywilnego w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

Informacja: pokój nr 2, tel. 61 8176 033 wew. 132 lub 133

 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • obywatele polscy przy zapewnieniach nie przedstawiają aktów urodzenia i dokumentów stwierdzających ustanie małżeństwa. Dokumenty te są pobierane z Systemu Rejestrów Państwowych. Akty do systemu Rejestrów Państwowych są wprowadzane na wniosek i z urzędu. Przed przybyciem do urzędu w celu złożenia zapewnień przyszli małżonkowie zwracają się osobiście, telefonicznie lub drogą e-mailową do urzędu o wprowadzenie do Systemu Rejestrów Państwowych ich aktów.
 • osobiste złożenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego pisemnych zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ważność zapewnień wynosi 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo). Składanie zapewnień - obywatele polscy – niezwłocznie, cudzoziemcy – po analizie dokumentów.
 • wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w celu przedłożenia wymienionego dokumentu duchownemu (ważność zaświadczenia wynosi 6 miesięcy od daty wydania)
 • małżeństwo przed duchownym zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu, a następnie kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzi akt małżeństwa
 • rejestracji małżeństwa dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego według miejsca zawarcia małżeństwa na podstawie stosownych dokumentów przekazanych przez duchownego (tj. ważnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego) do urzędu stanu cywilnego w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa. Sporządzenie aktu małżeństwa następuje najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu dokumentów od duchownego (z urzędu wydawany jest jeden bezpłatny odpis skrócony aktu małżeństwa).

Uwaga! Udział biegłego lub tłumacza przy składaniu oświadczeń przewidzianych w ustawie lub w procedurze związanej z zawarciem związku małżeńskiego zapewniają osoby składające te oświadczenia lub osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, jeżeli nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

 


OPŁATY

OPŁATA SKARBOWA

kwota:

Tytuł płatności

84 zł

 za sporządzenie aktu małżeństwa

 

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek Gminy Kleszczewo.

Nr konta: 25 9076 0008 2001 0015 1106 0001

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy w Kleszczewie.

 


TRYB ODWOŁAWCZY

W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie dokonania czynności przysługuje złożenie wniosku do sądu właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w otrzymanym zawiadomieniu są zasadne.


DODATKOWE INFORMACJE

 • Dokumenty wydane w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula (nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.).
 • Dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa są w szczególności:
  • odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.

 


PODSTAWA PRAWNA                   

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2064 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 682.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 224 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 180 )

 

gazeta
pit
ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań lgd trakt piastow Schronisko Skałowo Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa ZTM Poznań
Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań