Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Środa, 05 sierpnia 2020, Imieniny: Emila, Karoliny, Kary PL EN

Uzyskanie zezwolenia na na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych


UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH


INFORMACJE OGÓLNE I WYMAGANE DOKUMENTY

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych udziela w drodze decyzji wójt właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług.

Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wszczyna się na wniosek podmiotu planującego w/w działania.

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 250)

Załączniki:

 • Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
 • Udokumentowanie gotowości odbioru ścieków przez stację zlewną.

 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

Informacja, pokój nr 6, tel. 61 8176 033 wew. 124


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa prowadzi postępowanie administracyjne i po analizie  zebranych materiałów przygotowuje projekt stosownej decyzji. Odbiór decyzji następuje osobiście lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru.


OPŁATY

Wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 107,00 zł

Zmiana zezwolenia – 54,00 zł

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 1827) – załącznik cz. III pkt 42 i 46.

Udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – 17,00 zł

Opłaty skarbowe należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Kleszczewo lub przelewem na rachunek bankowy: 
 

Gmina Kleszczewo,  ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

Bank Spółdzielczy w Kórniku

25 9076 0008 2001 0015 1106 0001

 


TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kleszczewo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


DODATKOWE INFORMACJE

Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia organ może:

 • wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwolenie;
 • dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać wójtowi wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.

Odmowa wydania zezwolenia, jego zmiana i cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji wójta.

Organ odmówi wydania zezwolenia jeżeli zamierzony sposób gospodarowania nieczystościami ciekłymi:

 • jest niezgodny z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi;
 • mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska;
 • przedsiębiorca ma zaległości podatkowe lub zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

Jeżeli przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych w nim warunków, organ, który wydał zezwolenie, wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszania tych warunków. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania nadal narusza te warunki, organ cofa, w drodze decyzji, zezwolenie bez odszkodowania.

Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania określonych w zezwoleniu obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska.

Organ, który wydaje zezwolenie, określa, w drodze decyzji, zakres i sposób wykonywania obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji.


 PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 250)
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)
 • Uchwała Nr XXVII/205/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kleszczewo

 

 

Pliki do pobrania

Kilka słów o naszej gminie...

KLESZCZEWO to gmina położona na granicy Poznania, stolicy znanego z gospodarności województwa wielkopolskiego. Do niedawna obszar nieomal wyłącznie rolniczy, obecnie przestrzeń dynamicznego rozwoju, będącego wynikiem atrakcyjnego położenia na skrzyżowaniu nowych tras komunikacyjnych - autostrady A2 i drogi ekspresowej S5.

Możliwość korzystania z uroków spokojnego wiejskiego otoczenia, a jednocześnie z bliskości prężnej metropolii sprawia, że jest to także wymarzone miejsce do życia dla stale rosnącej liczby mieszkańców.

Jest mi niezmiernie miło zaprezentować Państwu Gminę Kleszczewo. Mam nadzieję, że informacje zawarte w niniejszym folderze sprawią, że uznacie Państwo za stosowne bliżej poznać możliwości Gminy i być może zaangażować się w życie społeczne i gospodarcze jej mieszkańców.