Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Piątek, 07 października 2022, Imieniny: Krystyna, Marii, Marka PL EN

Uzyskanie zezwolenia na na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych


UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH


INFORMACJE OGÓLNE I WYMAGANE DOKUMENTY

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych udziela w drodze decyzji wójt właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług.

Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wszczyna się na wniosek podmiotu planującego w/w działania.

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 250)

Załączniki:

 • Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
 • Udokumentowanie gotowości odbioru ścieków przez stację zlewną.

 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

Informacja, pokój nr 6, tel. 61 8176 033 wew. 124


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa prowadzi postępowanie administracyjne i po analizie  zebranych materiałów przygotowuje projekt stosownej decyzji. Odbiór decyzji następuje osobiście lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru.


OPŁATY

Wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 107,00 zł

Zmiana zezwolenia – 54,00 zł

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 1827) – załącznik cz. III pkt 42 i 46.

Udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – 17,00 zł

Opłaty skarbowe należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Kleszczewo lub przelewem na rachunek bankowy: 
 

Gmina Kleszczewo,  ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

Bank Spółdzielczy w Kórniku

25 9076 0008 2001 0015 1106 0001

 


TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kleszczewo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


DODATKOWE INFORMACJE

Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia organ może:

 • wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwolenie;
 • dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać wójtowi wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.

Odmowa wydania zezwolenia, jego zmiana i cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji wójta.

Organ odmówi wydania zezwolenia jeżeli zamierzony sposób gospodarowania nieczystościami ciekłymi:

 • jest niezgodny z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi;
 • mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska;
 • przedsiębiorca ma zaległości podatkowe lub zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

Jeżeli przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych w nim warunków, organ, który wydał zezwolenie, wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszania tych warunków. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania nadal narusza te warunki, organ cofa, w drodze decyzji, zezwolenie bez odszkodowania.

Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania określonych w zezwoleniu obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska.

Organ, który wydaje zezwolenie, określa, w drodze decyzji, zakres i sposób wykonywania obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji.


 PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 250)
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)
 • Uchwała Nr XXVII/205/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kleszczewo

 

 

Pliki do pobrania

gazeta
pit
ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań Schronisko Skałowo ZTM Poznań lgd trakt piastow Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa
Fundusze UE
Obywatel
UMWW Poznań
UW Poznań
Powiat Poznań