Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Środa, 17 sierpnia 2022, Imieniny: Anity, Elizy, Mirona PL EN

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych


Wpis do rejestru żłobków


WYMAGANE DOKUMENTY

Wnioski składa się wyłącznie poprzez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia

https://empatia.mpips.gov.pl/

Krok 1

Należy zalogować się do Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia

https://empatia.mpips.gov.pl/ pobrać odpowiedni wniosek i wypisać go.

Krok 2

Wypełniony wniosek wraz z upoważnieniem (o ile sprawa załatwiana jest przez osobę upoważnioną) należy przesłać elektronicznie. Poprzez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia. Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych należy przedstawić stosowne oświadczenie, w celu potwierdzenia dokonanej opłaty za wpis do rejestru.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

Referat Oświaty, pokój nr 13, tel. 61 8176 033 wew. 117


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Dokonanie wpisu do rejestru/wykazu następuje w ciągu 7 dni od przekazania do Urzędu za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia kompletu dokumentów.

W przypadku zaistnienia przesłanek uniemożliwiających dokonanie wpisu do rejestru zostanie wydana decyzja administracyjna o odmowie wpisu
do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, w trybie przewidzianym
dla wydania decyzji.

Zmian w rejestrze/wykazie dokonuje się w ciągu 7 dni od dostarczenia do Urzędu informacji o zmianie danych zawartych w rejestrze/wykazie.

Wydanie decyzji o wykreśleniu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje w terminie wynikającym z kodeksu postępowania administracyjnego.


OPŁATY

 100 zł

Konto urzędu Gminy Kleszczewo
25 9076 0008 20001 0015 1106 0001 z dopiskiem „opłata za wpis do rejestru żłobków”


DODATKOWE UNFORMACJE

 Wpisu/zmian/wykreślenia w rejestrze lub wykazie dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić/prowadzący żłobek/klub dziecięcy/zatrudniający dziennego opiekuna lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnikiem może zostać osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik zobowiązany jest każdorazowo dołączyć do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Dokument ten bez względu na formę, treść i nazwę podlega opłacie skarbowej. W przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dzieci) lub zstępnemu (dziadkowie, wnuki) lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej.

Wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych może nastąpić również w przypadku: 

 • nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
 • przekazania we wniosku o wpis do rejestru oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym,
 • wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonania działalności gospodarczej objętej wpisem. 

Wykreślenie z wykazu może nastąpić również w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z dziennym opiekunem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. z 2014 r. poz. 925)
 • Rozporządzenie Ministra Parcy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym, dziennego opiekuna oraz wolontariusza (Dz.U. Nr 69, poz. 368)
 • Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz. 847)
 • ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2168 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr XVIII/118/2012 Rady Miasta Luboń z dn. 01.03.2012r w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta Luboń.
 • Uchwała Nr XI/58/2011 Rady Miasta Luboń z dn. 16.06.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
 • Uchwała Nr XV/93/2011 RadyMiasta Luboń z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
gazeta
pit
ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań Schronisko Skałowo ZTM Poznań lgd trakt piastow Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa
Fundusze UE
Obywatel
UMWW Poznań
UW Poznań
Powiat Poznań