Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Czwartek, 13 sierpnia 2020, Imieniny: Elwiry, Hipolita, Radosławy PL EN

Zgoda na lokalizację urządzeń w pasie drogowym

ZGODA NA LOKALIZACJĘ URZĄDZEŃ W PASIE DROGOWYM


INFORMACJE OGÓLNE I WYMAGANE DOKUMENTY

Procedura dotyczy uzyskania zgody (decyzji administracyjnej) na lokalizację w pasie drogowym dróg gminnych obiektów i urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub ruchem drogowym (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, gazociąg, wodociąg, linia energetyczna, sieć telekomunikacyjna, przyłącza w/w sieci itp.). Decyzja administracyjna zezwalająca na lokalizację urządzenia/obiektu w pasie drogowym wymagana jest w każdym przypadku, jeżeli budowa przedmiotowego urządzenia obcego wiąże się z umieszczeniem go "pod", "na" lub "nad" terenem pasa drogowego. Stroną decyzji administracyjnej jest zawsze inwestor. W imieniu inwestora, wniosek o wydanie decyzji może złożyć osoba lub podmiot przez niego upoważniony.

Wniosek o wydanie zgody na lokalizację urządzeń w pasie drogowym

Załączniki:

  • 2 egzemplarze dokumentacji technicznej /aktualnej mapy zasadniczej
  • pełnomocnictwo, jeżeli z wnioskiem nie występuje inwestor,
  • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, Sekretariat – pokój nr 16.

Informacje udzielane są przez Inspektora ds. Gospodarki Komunalnej, pokój nr 4, tel. 61 8176 033 wew. 128

Osoba odpowiedzialna:

Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zgody na lokalizację urządzenia/obiektu w pasie drogowym następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W Sekretariacie Urzędu Gminy należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek można również przesłać pocztą na adres Urzędu. Odbiór decyzji następuje osobiście lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru.


OPŁATY

Wydanie decyzji administracyjnej jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006r. O opłacie skarbowej (Dz. U. Z 2016r. poz. 1827 ze zmianami załącznika do ustawy część III pkt 44 ppkt 9). W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika inwestora, pobierana jest opłata w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo.

Opłaty skarbowe należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Kleszczewo lub przelewem na rachunek bankowy: 

Gmina Kleszczewo,  ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

Bank Spółdzielczy w Kórniku

25 9076 0008 2001 0015 1106 0001


TRYB ODWOŁAWCZY

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kleszczewo w terminie 14 dni od jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tut. organu. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


DODATKOWE INFORMACJE

Przedmiotowa decyzja jest wymagana do otrzymania pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ architektoniczno-budowlany. Nie upoważnia ona do rozpoczęcia robót budowlanych, które można rozpocząć wyłącznie po uzyskaniu decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.


 PODSTAWA PRAWNA

  • Art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440)
  •  Art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1257)

Pliki do pobrania

Kilka słów o naszej gminie...

KLESZCZEWO to gmina położona na granicy Poznania, stolicy znanego z gospodarności województwa wielkopolskiego. Do niedawna obszar nieomal wyłącznie rolniczy, obecnie przestrzeń dynamicznego rozwoju, będącego wynikiem atrakcyjnego położenia na skrzyżowaniu nowych tras komunikacyjnych - autostrady A2 i drogi ekspresowej S5.

Możliwość korzystania z uroków spokojnego wiejskiego otoczenia, a jednocześnie z bliskości prężnej metropolii sprawia, że jest to także wymarzone miejsce do życia dla stale rosnącej liczby mieszkańców.

Jest mi niezmiernie miło zaprezentować Państwu Gminę Kleszczewo. Mam nadzieję, że informacje zawarte w niniejszym folderze sprawią, że uznacie Państwo za stosowne bliżej poznać możliwości Gminy i być może zaangażować się w życie społeczne i gospodarcze jej mieszkańców.