Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Wtorek, 27 lutego 2024, Imieniny: Gagrieli, Liwii, Leonarda PL EN

Ogłoszenie nr 11/2019 dotyczące naboru wniosków - rozwijanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie numer 11/2019

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 1.2.2 Rozwijanie działalności gospodarczej

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORU DLA DANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Termin składania wniosków: 27.12.2018r. - 11.01.2019 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 1 711 650 zł.

Forma wsparcia i intensywność pomocy:

Wysokość pomocy w formie refundacji poniesionych kosztów – max. 50% kosztów kwalifikowalnych, maksymalna kwota pomocy wynosi 300.000 zł.

Miejsce i tryb składania wniosków

Wnioski wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia) należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 – 15.00 w terminie naboru wniosków.

Zakres tematyczny naboru:

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 –rozwijanie działalności gospodarczej.

Warunki udzielania wsparcia:

1.    Wniosek należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu. Operacja musi spełnić warunki oceny zgodności z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2.    Operacja musi być zgodna z LSR.

 

 Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 1. Wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru opartego na lokalnych zasobach

Cel szczegółowy 1.2 Wspieranie aktywności gospodarczej

Przedsięwzięcie 1.2.2 Rozwijanie działalności gospodarczej

1. Operacja musi uzyskać minimalną liczbę punktów oraz mieścić się w limicie środków. W przypadku uzyskania przez operacje takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście ocenionych operacji decyduje wcześniejszy numer wniosku.

Planowane do osiągnięcia w ramach naboru wskaźniki

Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 14 sztuk

Sposób składania wniosku        

Wniosek wraz z załącznikami oraz jego kopię należy złożyć w biurze LGD „Trakt Piastów” osobiście lub przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną w wersji papierowej. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem, drogą elektroniczną lub po terminie nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Wniosek z załącznikami

Wnioskodawca składa wniosek wraz z załącznikami oraz dodatkowo dokument potwierdzający spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji wymagany na etapie naboru wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.2.2:

- potwierdzenie, że operacja dotyczy rozwoju usług lokalnych,

- oświadczenie o innowacyjności według wzoru udostępnionego przez LGD,

- oświadczenie o zastosowaniu rozwiązań technologicznych służących ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Dokumentacja konkursowa

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, Lokalna Strategia Rozwoju, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”  oraz na stronie internetowej www.lgdtraktpiastow.pl.

Dodatkowo informacje

Informacje są udzielane w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo.

Lub pod numerami telefonu 601 251 501 oraz +61 427 59 50.

Data ogłoszenia: 11.12.2018r.

 Załącznik nr 1

- Kryteria wyboru operacji wymagane na etapie naboru wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.2.2

- Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Trakt Piastów" 2016-2023

- Informacje przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc de minimis  wraz z formularzem

 I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

RODO_klauzule_19.2    

RODO_ klauzule do Karty wkładu rzeczowo - finansowego

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

o    Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - otwórz

o    Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z - otwórz

o    Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - otwórz

o    Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z)

o    Biznesplan (.pdf) - otwórz

o    Biznesplan (.docx) - otwórz

o    Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.pdf) - otwórz

o    Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.docx) - otwórz

o    Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz

o    Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

o    Oświadczenie (.pdf) - otwórz

o    Oświadczenie (.excel) - otwórz

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

Uwaga!
11.06.2018 r. została udostępniona wersja 7z: umowy o przyznaniu pomocy

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

o    Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz

o    Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz

o    Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz

o    Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz

o    Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz

o    Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

o    Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) (wersja uaktualniona do umowy 7z) - otwórz

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

o    Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) - otwórz

o    Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

8) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

o    Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz

o    Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z - otwórz

o    Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - otwórz

o    Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - otwórz

9) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - otwórz

o    Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) - otwórz

o    Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz

  

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów, z siedzibą w Łubowie 1, 62 – 260 Łubowo, tel. 61 427 59 50, e-mail: biuro@lgdtraktpiastow.pl

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu spełnienia zobowiązań ciążących na LGD.

Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest realizacji umowy ramowej nr 00020-6933-UM1510003/15 z dnia 17.05.2016 r.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 31 grudnia 2028 roku.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z realizacji przez LGD umowy ramowej nr 00020-6933-UM1510003/15 z dnia 17.05.2016 r. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości udziału w szkoleniu.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Data dodania: 2018-12-13
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-13
gazeta
pit
GOKIS ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań lgd trakt piastow Schronisko Skałowo Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa ZTM Poznań
Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań