Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Wtorek, 27 lutego 2024, Imieniny: Gagrieli, Liwii, Leonarda PL EN

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLESZCZEWO o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

-  Zastępca Skarbnika w Referacie Gospodarki Finansowej

w Urzędzie Gminy Kleszczewo

 

 1.   Nazwa i adres jednostki:

        Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo.

 1. Stanowisko:

        Stanowisko – Zastępca Skarbnik w Referacie Gospodarki Finansowej.

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Wykształcenie wyższe lub podyplomowe ekonomiczne

           (preferowane w zakresie:  finanse i rachunkowość).

 1. Doświadczenie zawodowe, min. 3-letni staż pracy w księgowości

           (preferowany w jednostkach sektora finansów publicznych).

 1. Znajomość obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności:

      - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

      - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

      - ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

      - ustawa z dnia 11 marca 2004 r. od towarów i usług

      - oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw.

 1. Dobra znajomość obsługi komputera.
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 1.  Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość klasyfikacji budżetowej oraz zasad sporządzania sprawozdań budżetowych.
 2. Odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja czasu pracy, odporność na stres, dyspozycyjność.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami

 1. sprawdzanie dokumentów pod  względem formalnym i rachunkowym,
 2. opisywanie dokumentów księgowych,
 3. przekazywanie zaakceptowanych do wypłaty dokumentów do kasy, sporządzanie przelewów bankowych,
 4. księgowanie operacji gospodarczych Urzędu Gminy,
 1. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej składników majątku, zapasów   materiałowych, zapasów towarów i środków trwałych,
 2. rozliczanie inwentaryzacji,
 3. dbanie o prawidłowe egzekwowanie należności gminy,
 4. prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem  podatku VAT,
 5. podejmowanie czynności zmierzających  do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
 6. przygotowanie materiałów niezbędnych  do uchwalenia budżetu gminy,
 7. przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
 8. sporządzanie Jednolitego Pliku Kontrolnego i deklaracji z podatku VAT dla Urzędu Gminy.
 1.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1. Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4,
      63-005 Kleszczewo, praca w budynku.
 2. Wymiar czasu pracy: cały etat.
 3. Pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony.
 4. Oferujemy:

    - stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

    - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13 pensja), dodatek stażowy, dodatki specjalne, nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe,

    - pakiet świadczeń socjalnych (dofinansowanie wypoczynku),

    - nieoprocentowane pożyczki,

    - możliwość dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych,

    - możliwość  przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i PPK.

 1. Wskaźnik niepełnosprawności:

Wójt Gminy Kleszczewo informuje, że w miesiącu styczniu 2024 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kleszczewo
w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekraczał 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
 1. CV ze zdjęciem, uwzględniające przebieg dotychczasowego wykształcenia
  i pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy według załączonego wzoru.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji.
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy).
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 8. Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku.

 

Kserokopie składanych dokumentów winny być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez kandydata.

Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów.
 1. Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Kleszczewo lub włożyć do skrzynki na korespondencję umieszczonej przy wejściu do budynku Urzędu Gminy albo przesłać na adres Urzędu Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, w zamkniętej kopercie
  z dopiskiem:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Zastępca Skarbnika w Referacie Gospodarki Finansowej w Urzędzie Gminy Kleszczewo”,

do dnia 20 lutego 2024 r. (wtorek) do godz. 1500.

 1. Terminem wiążącym  jest data wpływu do Urzędu Gminy (nie data nadania).
 2. Koperty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Uwagi końcowe:
 1. Nabór przeprowadzony zostanie zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2024 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Zastępca Skarbnika w Referacie Gospodarki Finansowej w Urzędzie Gminy Kleszczewo.
 2. Nabór zostanie przeprowadzony w trzech (III) etapach:

            I etap - weryfikacja dokumentów;

            II etap - test znajomości zagadnień na stanowisku, którego dotyczy nabór;

            III etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 1. Kandydaci zakwalifikowani do II i III etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu przeprowadzenia testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kleszczewo (bip.kleszczewo.pl).

Kleszczewo 2024-02-06

Załączniki:

kwestionariusz_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
klauzula informacyjna- rekrutacja (15.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 16_2024 (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
02062024scan (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Data dodania: 2024-02-06
Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-25
gazeta
pit
GOKIS ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań lgd trakt piastow Schronisko Skałowo Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa ZTM Poznań
Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań