Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Niedziela, 14 lipca 2024, Imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego PL EN

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLESZCZEWO O NABORZE NA WOLNE STANOWSKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KLESZCZEWO

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. zamówień publicznych
i inwestycji w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

w Urzędzie Gminy Kleszczewo

 

 1.    Nazwa i adres jednostki:

         Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo.

 

 1.  Stanowisko:

        Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji w Referacie Infrastruktury Komunalnej
i Inwestycji.

 

 1.  Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: zamówienia publiczne,

            budownictwo),

 1. dobra znajomość obsługi komputera,
 2. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 4. nieposzlakowana opinia.
 1.  Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość zagadnień wynikających z pracy na stanowisku objętym naborem,
  w szczególności:

- ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

- ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 1. Doświadczenie zawodowe związane procedurą zamówień publicznych oraz budownictwem
  i inwestycjami.
 2. Zaangażowanie, odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,
 3. Prawo jazdy kat. B.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych, a w szczególności:
 1. przygotowanie i prowadzenie postępowań, redagowanie zapisów SWZ, umowy, tekstu ogłoszeń, prowadzenie korespondencji z oferentami i Urzędem Zamówień Publicznych,
 2. prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonych zamówień publicznych oraz współpraca w tym zakresie z pracownikami Urzędu.
 1. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, nazw ulic oraz numeracji porządkowej.
 2. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 3. Prowadzenie gminnego rejestru zabytków i obiektów zabytkowych.
 1.    Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1. Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4,
  63-005 Kleszczewo, praca w budynku, jak również wyjazdy w teren.
 2. Wymiar czasu pracy: cały etat.
 3. Pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony.

 

 

 1. Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13 pensja), dodatek stażowy, dodatki 

   specjalne, nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe,

- pakiet świadczeń socjalnych (dofinansowanie wypoczynku),

- nieoprocentowane pożyczki,

- możliwość dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych,

- możliwość  przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i PPK.

 

 1. Wskaźnik niepełnosprawności:

Wójt Gminy Kleszczewo informuje, że w miesiącu czerwcu 2024 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kleszczewo w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekraczał 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. CV (zdjęcie) uwzględniające przebieg dotychczasowego wykształcenia i pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy według załączonego wzoru.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji.
 6. Oświadczenie kandydata  o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 7. Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku.

 

       Kserokopie składanych dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

 

             Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.

 

 1.     Miejsce i termin złożenia dokumentów.
 1. Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Kleszczewo lub włożyć do skrzynki na korespondencję umieszczonej przy wejściu do budynku Urzędu Gminy albo przesłać na adres Urzędu Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. zamówień publicznych
i inwestycji w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

w Urzędzie Gminy Kleszczewo”  do dnia 17 lipca 2024 r. do godz. 1500.

 

 1. Terminem wiążącym jest data wpływu do Urzędu Gminy Kleszczewo, a nie data nadania.
 2. Koperty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Uwagi końcowe:
 1. Nabór przeprowadzony zostanie zgodnie z Zarządzeniem Nr 43/2024 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 2 lipca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Kleszczewo.
 2. Nabór zostanie przeprowadzony w trzech (III) etapach:

I etap - weryfikacja dokumentów,

II etap - test znajomości zagadnień na stanowisku, którego dotyczy nabór,

III etap - rozmowa kwalifikacyjna.

3. Kandydaci zakwalifikowani do II i III etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu przeprowadzenia testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo (bip.kleszczewo.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

 http://bip.kleszczewo.pl/?a=10357

 

Data dodania: 2024-07-02
Data ostatniej aktualizacji: 2024-07-12
gazeta
pit
GOKIS ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań lgd trakt piastow Schronisko Skałowo Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa ZTM Poznań
Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań