Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Sobota, 02 marca 2024, Imieniny: Halszki, Heleny, Karola PL EN

Ogłoszenie o naborze na kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Kleszczewo zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowych, w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Kleszczewo w 2023 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2022.1327 ze zm.) Wójt Gminy Kleszczewo ogłasza nabór na członków komisji konkursowych, powołanych w celu opiniowania ofert, złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych:

 1. Konkurs nr 1/2023  „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”
 2. Konkurs nr 2/2023 „Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym”
 3. Konkurs nr 3/2023 „Działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”

I. Informacje ogólne

 1. Celem ogłoszenia jest wyłonienie członków komisji konkursowych, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowych powinno być podpisane przez zainteresowaną osobę oraz upoważnione osoby reprezentujące organizację zgłaszającą kandydata.
 3. Każda z organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata.
 4. Kandydaci, zgłaszani do udziału w pracach komisji, wpisywani są na listę osób uprawnionych do powołania w skład komisji konkursowych.
 5. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w komisji. Wyboru członków do pracy w komisji konkursowej dokonuje Wójt Gminy Kleszczewo w drodze zarządzenia.
 6. Jeżeli wybrani członkowie komisji konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
 7. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2023, komisja konkursowa, będzie działać bez ich udziału.
 8. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.

II. Wymagania stawiane kandydatom

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić pełnoletni reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Kleszczewo, którzy nie reprezentują organizacji/podmiotu biorących udział w danym konkursie ofert.

III. Zadania członka komisji konkursowej

 1. Udział w posiedzeniach komisji;
 2. Zapoznanie się z ofertami;
 3. Sprawdzenie ofert pod względem formalnym;
 4. Ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w obowiązującym regulaminie oraz określenie propozycji wysokości dofinansowania zadań zgłoszonych w ofertach.

IV. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury

Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu zgłoszeniowym i złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Kleszczewo, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 21 marca 2023 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do urzędu).

Wszelkich informacji udziela Referat Oświaty Urzędu Gminy Kleszczewo tel. 61-8176-033 wew. 221.

do pobrania plik pdf - formularz_zgloszeniowy

Data dodania: 2023-03-15
Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-06
gazeta
pit
GOKIS ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań lgd trakt piastow Schronisko Skałowo Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa ZTM Poznań
Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań