Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Niedziela, 19 maja 2024, Imieniny: Celestyny, Iwony, Piotra PL EN

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

w ramach postępowania zakupowego Nr 1/2023

w sprawie zamówienia na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych Lipowa 3, 63-005 Kleszczewo
Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Tulcach ul. Pocztowa 1,  63-004 Tulce
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela Krerowo 3, 63-006 Krerowo

 1. Tryb udzielania zamówienia:
  1. Zamawiający realizuje projekt (dalej „Projekt”) „Odbudowa zabytków sakralnych na terenie gminy Kleszczewo”, który pozyskał dofinansowanie (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu. Podmiotem udzielającym dofinansowania jest Gmina Kleszczewo.
  2. Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego.
  3. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień w szczególności w związku z weryfikacją oświadczeń złożonych przez oferentów.
  6. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.
  7. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
  8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.
  9. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
  10. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące odbudowę zabytków sakralnych w kościołach zabytkowych zlokalizowanych w miejscowościach Kleszczewo (działka o nr ewid. 83),  Krerowo (działka o nr ewid. 154) i Tulce (działka o nr ewid. 155/4)na terenie gminy Kleszczewo.

Zakres prac obejmuje:

 1. Prace przewidziane w zabytkowym kościele pw. Św. Wszystkich Świętych w Kleszczewie polegać będą na wymianie podłogi. Zadanie przewiduje usunięcie starych desek, roboty izolacyjne, betonowe, roboty stolarskie polegające na ułożeniu nowych desek. 
 2. Prace przewidziane w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Krerowie obejmować będą remont ceglanej elewacji. Prace obejmą czyszczenie powierzchni elewacji, wzmocnienie osłabionych partii ceglanych, wymianę uszkodzonych cegieł, wykucie starych spoin w murach cegły, spoinowanie murów, scalanie kolorystyczne oraz hydrofobizację elewacji.
 3. Zakres planowanych prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele pw. Narodzenia NMP w Tulcach obejmie badania konserwatorskie polichromii ścian wewnętrznych kościoła, polegające na wykonaniu sondażowych odkrywek pasowych i schodkowych w wybranych miejscach na ścianach wewnętrznych. Usunięcie wtórnych tynków i zapraw ze ścian. Wzmocnienia ścian i tynków. Uzupełnienie ubytków tynków, zapraw oraz ewentualnych polichromii. Usunięcie nawarstwień ze stropu. Korekta XX-wiecznych profili. Uzupełnienie tynków oraz aranżacja malarska stropu. Ponadto planowana jest konserwacja i restauracja południowego romańskiego portalu z 1 połowy XIII w. polegająca na usunięciu XX-wiecznego ceglanego licowania i częściowe odsłonięcie portalu. Prace konserwatorskie cegieł, kształtek oraz spoin: oczyszczenie, wzmocnienie oraz uzupełnienie ubytków.
 1. Warunki wykonania prac:

Prace muszą zostać wykonane zgodnie z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, pozwoleniem Wielkopolkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy zabytku.

Pełna dokumentacja Projektu jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.

Prace muszą zostać wykonane wyłącznie z użyciem materiałów wysokiej jakości, przeznaczonych do pracy przy zabytkach i dostosowanych do przedmiotu zamówienia. Oferenci zobowiązani są do przedstawienia na żądanie Zamawiającego listy materiałów (rodzaj materiału, producent oraz oznaczenie pozwalające jednoznacznie zidentyfikować materiał), które planują wykorzystać przy prowadzeniu prac. Weryfikacja dopuszczenia przedstawionych materiałów oraz ew. zamienników dokonana zostanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla uniknięcia wątpliwości dodaje się, że Zamawiający nie narzuca zastosowania materiałów konkretnych producentów, a badać będzie wyłącznie walory jakościowe propozycji oraz ich dostosowanie do przedmiotu zamówienia.

Złożenie oferty wiąże się z zobowiązaniem do wykonania prac zgodnie ze wszelkimi odnośnymi przepisami prawa (prawo budowlane, prawo ochrony zabytków, w tym przepisy wykonawcze dotyczące BHP, zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, zastosowania stosownych oznaczeń itp.) oraz do fizycznego udziału w odbiorach. Po stronie Zamawiającego leży wyłącznie ustanowienie inspektora nadzoru oraz wykonywanie obowiązków inwestora, które zgodnie z prawem nie mogą być wykonywane przez inny podmiot.

Prace muszą zostać wykonane w terminie 15 miesięcy od zawarcia umowy.

Oferent, w przypadku wyboru jego oferty, udzieli gwarancji umownej na wykonane prace na okres nie krótszy niż 5 lat.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu (kryteria dostępu)

Doświadczenie w ciągu ostatnich 3 lat w zakresie realizacji projektów zbliżonych do projektu będącego przedmiotem postępowania.

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków dopuszczających:

w zakresie określonym w punkcie 5. – spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów potwierdzających wiarogodność takiego oświadczenia (lista zrealizowanych usług wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania – np. w formie protokołów odbioru, zaświadczeń urzędowych, listów rekomendacyjnych podpisanych przez inwestora itp.)

Oferta, która nie spełnia warunku określonego w punkcie 5 powyżej, z uwzględnieniem sposobu ich udokumentowania zgodnie z opisem zawartym w niniejszym punkcie 6, zostanie odrzucona ze względów formalnych i nie będzie analizowana merytorycznie. Zamawiający odrzuci również ofertę w przypadku, gdy na wezwanie Zamawiającego oferent nie dostarczy dokumentów potwierdzających wiarogodność oświadczeń. W przypadku odrzucenia oferty oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

 1. Dane kontaktowe dla oferentów:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych Lipowa 3, 63-005 Kleszczewo:
ks. Tomasz Nawrocki

Tel. 61 875-01-54

e-mail: kleszczewo@archpoznan.pl

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Tulcach ul. Pocztowa 1,  63-004 Tulce:

Ks. Marian Libera
tel. 61 870-50-55
tulce@archpoznan.pl www.parafiatulce.pl

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela Krerowo 3, 63-006 Krerowo:

ks. Stanisław Kaczmarek

tel. 61 817-61-50

 1. Sposób i termin złożenia oferty

Oferty można składać wyłącznie osobiście w siedzibie Parafii (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu) lub listownie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2023 r. do godz. 10.00, na adres Zamawiającego wskazany w punkcie 1 .

Oferty należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Osoba podpisująca ofertę musi być upoważniona do reprezentowania Oferenta. W przypadku, jeśli prawo reprezentacji nie wynika z publicznych rejestrów jak CEiDG albo KRS, oferta do której nie dołączono pełnomocnictwa będzie uznana nie nieważną

Oferty niekompletne (tj. niezawierające wszystkich obowiązkowych elementów) lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu. Zamawiający nie ma obowiązku wezwania oferenta do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty.

Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę / osoby składające ofertę.

Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin dostarczenia oferty do Zamawiającego (nie decyduje data nadania listu poleconego), w tym godzinę dostarczenia.

 1. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Kryteria wyboru ofert i opis sposobu ich obliczania

Za najlepszą zostanie uznana oferta spełniająca kryteria formalne (dostępu) opisane w punkcie 5 powyżej i udokumentowane zgodnie z treścią punktu 6 oraz przewidująca najniższe wynagrodzenie brutto. W przypadku przedsiębiorców stawka brutto oznacza stawkę zawierającą wszystkie podatki, w tym VAT, w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej stawka brutto oznacza całkowity koszt wynagrodzenia, tj. łącznie z tzw. kosztami pracodawcy (tzw. „duże brutto”).

W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów spełniających kryteria dostępu złoży oferty na tę samą kwotę wynagrodzenia, zostaną poproszeni o złożenie ofert uzupełniających.

 1. Rozstrzyganie sporów

Ewentualne spory w relacjach z wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostaną mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

 

Pliki do pobrania

Data dodania: 2023-10-04
Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-11
gazeta
pit
GOKIS ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań lgd trakt piastow Schronisko Skałowo Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa ZTM Poznań
Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań