Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Piątek, 29 września 2023, Imieniny: Michaliny, Michała, Rafała PL EN

Zapytania ofertowe

ZP.7011.2.1.2018

Kleszczewo, dnia 13.11.2018

Gmina Kleszczewo

ul. Poznańska 4

63-005 Kleszczewo

tel. 61 8176-020,

urzad@kleszczewo.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Zamawiający: Gmina Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej - budowa chodnika na drodze gminnej nr 329013P w miejscowości Poklatki na odcinku  0+417 do 0+520.

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

1.1.  Zamówienie obejmuje następujące prace:

-           wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej,

-           przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów indywidualnych wraz
z wymianą przepustów  pod zjazdami,

-           rozbiórkę i odtworzenie istniejącej krawędzi jezdni,

-           korytowanie i ułożenie warstw konstrukcyjnych,

-           wykonanie krawężników, oporników i obrzeży betonowych,

-           wykonanie ścieku przykrawężnikowego,

-           wykonanie poboczy,

-           wykonanie przepustów pod koroną drogi gminnej,

-           wykonanie wpustów kanalizacji deszczowej z przykanalikami,

-           wykonanie ścieków podchodnikowych i skarpowych,

-           wykonanie regulacji wysokościowych zaworów dla urządzeń podziemnych,

 

UWAGA: Zadanie nie obejmuje wykonania odmulenia istniejącego rowu odwadniającego.

 

1.2.   Podstawowe parametry techniczne:

Technologia przebudowy drogi gminnej została przyjęta z wykorzystaniem

następujących parametrów technicznych:

- kategoria administracyjna: droga gminna,

- klasa techniczna: L – lokalna,

- szerokość pobocza: 0,75 m,

- szerokość chodnika: 1,50 - 2,00m,

- szerokość ścieku przykrawężnikowego: 0,21m,

- odwodnienie: wpusty kanalizacji deszczowej z przykanalikami,

- ścieki podchodnikowe, istniejący rów,

  1. Do zadań wykonawcy należeć będzie również:
   1. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach, zawierającej m.in. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, wykonaną przez uprawnionego geodetę (2 egzemplarze), którą należy uwzględnić w kosztach, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną na zastosowane materiały, protokoły zagęszczeń gruntu oraz inne dokumenty umożliwiające oddanie obiektu w użytkowanie.
   2. Sporządzenie obmiaru powykonawczego robót wykonanych w jednym egzemplarzu.
   3. Po stronie Wykonawcy leży powołanie kierowników budowy o specjalności drogowej. Kierownik ponosi pełną odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, prowadzenie dokumentacji budowy (dziennika budowy), zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowania budowy obiektu budowlanego i kierowania nią w sposób zgodny z projektem i zgłoszeniem budowy, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa
    i higieny pracy, koordynowanie wykonywania zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz przeprowadzenie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa
    i ochrony zdrowia (oświadczenie kierownika dotyczące sporządzenia planu BIOZ) wykonującego swoje obowiązki zgodnie z Ustawą Prawa Budowlanego.

 

  1. Warunki udziału w postępowaniu:
  1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, który składa ofertę wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie drogi w zakresie budowy chodnika z nawierzchnią z kostki brukowej oraz budowie kanalizacji deszczowej zapewniającej odwodnienie pasa drogowego o wartości brutto nie mniejszej niż 60.000zł brutto. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty referencje lub inne dowody określające termin realizacji, wartość prac oraz potwierdzające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
  2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował następującym osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, min. odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej.
   W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  1. Opis sposobu obliczenia ceny
  1. Cena podana w Formularzu ofertowym musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji przyszłej umowy
  2. Cena ofertowa jest wynagrodzeniem kosztorysowym
  3. Rozliczanie robót nastąpi na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową.
  4. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie jednostkowej. Do obliczenia ceny ofertowej brutto Wykonawca przyjmuje stawkę podatku VAT 23% - jak dla robót budowlanych
  5. W przypadku zaistnienia konieczności (w trakcie trwania realizacji robót) zastosowania robót lub materiałów zamiennych i dodatkowych w sytuacjach uzasadnionych w protokole konieczności (na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy) i za obustronną zgodą, wycena może być dokonana wyłącznie na podstawie cen i stawek określonych w ofercie, a w przypadku ich braku
   w oparciu o analizę i wycenę własną z zachowaniem stawek określonych
   w ofercie przy uwzględnieniu cen zawartych w powszechnie stosowanych katalogach cen materiałów i prac budowlanych, jeżeli określone stawki nie zostały wskazane w ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rabatu.
  6. W ramach zadania należy w miejscu prowadzenia robót wykonać roboty porządkowe, wyrównanie terenu oraz wszelkie prace mające na celu doprowadzenie do stanu pierwotnego. Wykonanie robót porządkowych
   i naprawczych dotyczy również terenów przyległych oraz dróg, które uległy uszkodzeniu przy realizacji zadania, np. na skutek prowadzonych transportów.
  7. Cena winna zawierać całkowity koszt kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego, stanowiącego przedmiot zamówienia w tym również wszelkie inne koszty towarzyszące jak np. zaplecze budowy, obsługa geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza wykonana przez uprawnionego geodetę, wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, projekt oznakowania robót, zajęcie pasa drogowego wyznaczenie
   i oznakowanie objazdów w przypadku takiej konieczności / po uprzednim uzgodnieniu z zamawiającym/ zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, koszty wywiezienia i składowania urobisk, odszkodowania,
   a także badania zagęszczenia gruntu itp.
  8. Cena kosztorysowa oferty, sporządzona w oparciu o zawarte w Zapytaniu ofertowym  przedmiary robót, uwzględniająca wszystkie zobowiązania
   musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT (23%) .
  9. Wykonawca jest zobowiązany do podania w kosztorysie ofertowym: cen jednostkowych netto dla poszczególnych pozycji kosztorysowych, jest to niezbędne dla prawidłowego rozliczenia wykonywanych robót. Kosztorys ofertowy powinien być opracowany metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie przedmiaru robót oraz STWiOR, uwzględniając w nim: wszystkie wyszczególnione pozycje robót, ilości robót. Każda pozycja kosztorysu ofertowego winna zawierać numer pozycji odpowiadający numerowi pozycji przedmiaru, podstawę (nr katalogu lub nazwę przyjętą w przedmiarze, np. kalkulacja własna, analiza własna, analogia itp.), opis pozycji, jednostki miary i ilość, cenę jednostkową, wartość pozycji.
 1. Termin realizacji zadania:
  1. rozpoczęci realizacji przedmiotu umowy nastąpi w dniu protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy, jednak nie później niż 10 dnia od podpisania umowy
  2. zakończenie robót budowlanych nastąpi do dnia:

- etap I do dnia 20.12.2018r.

- etap II do dnia 31.01.2019r.

 

Etap I – obejmuje wykonanie prac przygotowawczych, robót ziemnych i odwodnienia korpusu drogowego, przy czym dokładny zakres prac zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą.

Etap II- obejmuje wykonanie wszystkich prac budowlanych

  1. zakończenie wykonania całego przedmiotu umowy nastąpi do dnia 28.02.2019r.

W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację prac, istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji prac

 1. Gwarancja: min 36 miesięcy
 2. Warunki płatności: do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej przez Wykonawcę.
 3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie infrastruktury komunalnej
  i inwestycji

tel. 61 8176 017, tel. 61 8176 020, tel. 61 8176 033 w. 131

Sprawę prowadzi: Karolina El- Masri -Jankiewicz

 1. Wybór oferty

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i  kryterium „okres gwarancji”.
 2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
 3. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

C – cena oferty brutto – waga 60%

G – okres gwarancji  na wykonane roboty w miesiącach– waga 40%

 1. Punkty przyznawane za podane powyżej  kryteria będą liczone  następująco:
  1. Cena oferty będzie oceniana według następującego wzoru:

 

Cena oferty najniższej

C =  --------------------------------  x 60%x100

Cena oferty badanej

 

Oferowaną przez Wykonawcę cenę Zamawiający ustali w oparciu o dane podane przez Wykonawcę w formularzu  ofertowym.

 

  1. Okres gwarancji na wykonane roboty będzie oceniany według następującego wzoru:

 

         Okres gwarancji badanej oferty w miesiącach

G =  -------------------------------------------------------------    x 40%x100

             Najdłuższy okres gwarancji w miesiącach

 

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy, natomiast maksymalny podstawiany do wzoru 60 miesięcy (okres gwarancji powyżej 60 m- cy otrzyma maksymalną liczbę punktów
w kryterium gwarancji tj. 40).

Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji Zamawiający ustali w oparciu o dane podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

 

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego
  z podanych kryteriów oceny ofert.

Ocena końcowa = C + G

 1. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę   punktów.
 3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

III. Forma i termin złożenia oferty :

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.11.2018 roku w formie: pisemnej (osobiście, listownie) na adres :
  Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

lub mailowej na adres: k.jankiewicz@kleszczewo.pl

IV. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 1. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do osób fizycznych wskazanych przez Wykonawcę jako osoby do kontaktu/ osoby upoważnione do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego/osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy/przedstawiciel wykonawcy uprawniony do podejmowania decyzji dotyczących przedmiotu umowy/kierownik budowy/osoby zatrudnione, których wymaga Zamawiający.
 2. Zamawiający oświadcza, że wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: g.przepiora@kleszczewo.pl lub pisemnie na adres: Gmina Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo
 3. Dane osób, o których mowa w ust. 1 będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków związanych z realizacją umowy.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i  przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Zamawiającego.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 3. żądania usunięcia danych, gdy:
 1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 2. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 1. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
 1. osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 3. Zamawiający nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 6. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.
 7. W przypadku wniesienia żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych przez osobę, których dane dotyczą Wykonawca wskaże inną osobę do realizacji zadań wynikających z umowy, a w przypadku gdy Wykonawca nie wskaże takiej osoby w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego a brak wskazania będzie skutkował niemożliwością realizacji umowy Zamawiający może rozwiązać umowę.
 8. Wykonawca zobowiązuje się wypełnić obowiązek informacyjny przewidziany w RODO wobec osób fizycznych od których dane osobowe zostały pozyskane w celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy oraz oświadcza, że przekazane dane osobowe będzie przetwarzał zgodnie z RODO.

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Przedmiar robót
 3. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

 

Pliki do pobrania

gazeta
pit
GOKIS ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań lgd trakt piastow Schronisko Skałowo Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa ZTM Poznań
Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań