Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Piątek, 29 września 2023, Imieniny: Michaliny, Michała, Rafała PL EN

Zgoda na lokalizację urządzeń w pasie drogowym

ZGODA NA LOKALIZACJĘ URZĄDZEŃ W PASIE DROGOWYM


INFORMACJE OGÓLNE I WYMAGANE DOKUMENTY

Procedura dotyczy uzyskania zgody (decyzji administracyjnej) na lokalizację w pasie drogowym dróg gminnych obiektów i urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub ruchem drogowym (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, gazociąg, wodociąg, linia energetyczna, sieć telekomunikacyjna, przyłącza w/w sieci itp.). Decyzja administracyjna zezwalająca na lokalizację urządzenia/obiektu w pasie drogowym wymagana jest w każdym przypadku, jeżeli budowa przedmiotowego urządzenia obcego wiąże się z umieszczeniem go "pod", "na" lub "nad" terenem pasa drogowego. Stroną decyzji administracyjnej jest zawsze inwestor. W imieniu inwestora, wniosek o wydanie decyzji może złożyć osoba lub podmiot przez niego upoważniony.

Wniosek o wydanie zgody na lokalizację urządzeń w pasie drogowym

Załączniki:

  • 2 egzemplarze dokumentacji technicznej /aktualnej mapy zasadniczej
  • pełnomocnictwo, jeżeli z wnioskiem nie występuje inwestor,
  • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, Sekretariat – pokój nr 16.

Informacje udzielane są przez Inspektora ds. Gospodarki Komunalnej, pokój nr 4, tel. 61 8176 033 wew. 117

Osoba odpowiedzialna:

Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zgody na lokalizację urządzenia/obiektu w pasie drogowym następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W Sekretariacie Urzędu Gminy należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek można również przesłać pocztą na adres Urzędu. Odbiór decyzji następuje osobiście lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru.


OPŁATY

Wydanie decyzji administracyjnej jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006r. O opłacie skarbowej (Dz. U. Z 2016r. poz. 1827 ze zmianami załącznika do ustawy część III pkt 44 ppkt 9). W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika inwestora, pobierana jest opłata w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo.

Opłaty skarbowe należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Kleszczewo lub przelewem na rachunek bankowy: 

Gmina Kleszczewo,  ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

Bank Spółdzielczy w Kórniku

25 9076 0008 2001 0015 1106 0001


TRYB ODWOŁAWCZY

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kleszczewo w terminie 14 dni od jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tut. organu. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


DODATKOWE INFORMACJE

Przedmiotowa decyzja jest wymagana do otrzymania pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ architektoniczno-budowlany. Nie upoważnia ona do rozpoczęcia robót budowlanych, które można rozpocząć wyłącznie po uzyskaniu decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.


 PODSTAWA PRAWNA

  • Art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440)
  •  Art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1257)

Pliki do pobrania

gazeta
pit
GOKIS ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań lgd trakt piastow Schronisko Skałowo Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa ZTM Poznań
Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań