Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Poniedziałek, 22 kwietnia 2024, Imieniny: Ĺ?ukasza, Kai, Nastazji PL EN

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela polskiego.

Obywatele polscy, którym przysługuje prawo wybierania ujęci są w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Wyborcę, któremu przysługuje prawo wybierania, ujmuje się w spisie wyborców, sporządzonym w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie glosowania, w którym dana osoba ujęta jest z urzędu lub na wniosek.

W Centralnym Rejestrze Wyborców wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze danej gminy są z urzędu ujmowani w stałym obwodzie glosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały.

W Centralnym Rejestrze Wyborców wyborcy:

 • stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie,
 • stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres zameldowania na pobyt stały w tej gminie,
 • nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy /z zastrzeżeniem, że wyborca ten w miejsce adresu stałego zamieszkania podaje adres, pod którym będzie możliwe skontaktowanie się z nim przez pracowników urzędu gminy/,

są ujmowani w stałym obwodzie glosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania.

Wyborca ujęty w stałym obwodzie glosowania na swój wniosek, który zostanie następnie zameldowany na pobyt stały pod innym adresem, jest z urzędu ujmowany w stałym obwodzie glosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały.

W Centralnym Rejestrze Wyborców można być ujętym tylko w jednym stałym obwodzie glosowania.

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela polskiego może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci:

 • papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem
 • elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Usługa dostępna na platformie GOV.PL od dnia 1 września 2023 r. – Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowani obywatela polskiego.

Wnioski o ujęcie w stałym obwodzie glosowania obywatela polskiego mogą być składane przez cały rok.

 

Miejsce składania wniosku:

Urząd Gminy Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

 

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony, podpisany wniosek,
 • zgodnie z art. 20 kodeksu wyborczego, przed wydaniem decyzji o ujęciu w stałym obwodzie glosowania jest zobowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania pod wskazanym adresem. Wobec powyższego do wniosku o ujęcie w stałym obwodzie glosowania należy dołączyć dokumenty potwierdzające fakt stałego zamieszkania pod adresem wskazanym we wniosku np.:

- tytuł prawny do lokalu /akt notarialny, umowa najmu lokalu/,

- oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym osoba wnosząca wniosek zamieszkuje, która potwierdza stałe zamieszkanie w lokalu,

- potwierdzenie rozliczenia podatku, w którym wyborca wskazał adres zamieszkania /wyłącznie strona PIT, gdzie znajduje się adres zamieszkania/,

- inne dokumenty , które potwierdzają związek z gminą Kleszczewo /np. umowa o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu, oświadczenie wydane przez organizacje społeczne, stowarzyszenia itd./

 

Złożenie wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku udokumentowania faktu stałego zamieszkania pod wskazanym adresem.

 

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 

 • termin załatwienia sprawy: 5 dni od dnia złożenia wniosku,
 • organ wydaje decyzję o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców lub o odmowie wpisania wyborcy do rejestru wyborców,
 • skargę na decyzję w sprawie odmowy ujęcia w stałym obwodzie głosowania wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Kleszczewo do właściwego miejscowo sądu rejonowego w terminie 3 dni od dnia doręczenia.

 

Opłaty: wolne od opłat.

 

Przepisy regulujące sprawę:

 • ustawa z 05.01.2011 r. Kodeks wyborczy,
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28.07.2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania

plik do pobrania:

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania plik pdf - pobierz

Data dodania: 2023-08-31
Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-22
gazeta
pit
GOKIS ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań lgd trakt piastow Schronisko Skałowo Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa ZTM Poznań
Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań