Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Sobota, 02 marca 2024, Imieniny: Halszki, Heleny, Karola PL EN

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków

Podstawy prawne budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w tym zgłoszenie
do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

1. Aspekty prawne

Właściciele nieruchomości zainteresowani budową przydomowej oczyszczalni ścieków, przed podjęciem decyzji o wyborze metody postępowania ze ściekami bytowymi, oprócz wyboru producenta i obiektu oczyszczalni, powinni przede wszystkim zrobić rozeznanie warunków dotyczących wymagań prawnych budowy i eksploatacji, warunków lokalnych wynikających z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także warunków gruntowo-wodnych. O sposobie zagospodarowania ścieków bytowych decydują zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy.

W myśl przepisów, przydomowa oczyszczalnia ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę wymaga zgłoszenia budowy oraz zgłoszenia eksploatacji. Wymagania takie wynikają z dwóch odrębnych przepisów: Prawa budowlanego - art. 29, ust. 1, pkt 5 w kwestii zgłoszenia budowy do Starosty (dotyczy przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/dobę) oraz Prawa ochrony środowiska w kwestii zgłoszenia eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Na podstawie art. 153 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, wydane zostało Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1510). Zgodnie z § 2 ust. 1 tego rozporządzenia z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wymagają zgłoszenia oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. Na podstawie tego zapisu należy rozpatrywać postępowanie w sprawie zgłoszenia organowi ochrony środowiska oczyszczalni ścieków jako instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko poprzez wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega w myśl art. 152. ust. 1 Prawa ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, którym jest Wójt Gminy Kleszczewo. Zgodnie z zapisami art. 395 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) budowa przydomowej oczyszczalni ścieków nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia wodnoprawnego. W przypadku, gdy system odprowadzania ścieków z przydomowej oczyszczalni stanowi integralną część tej oczyszczalni (np. drenaż rozsączający), zaś sama instalacja posiada deklarację zgodności właściwości użytkowych z obowiązującymi normami, takiego systemu odprowadzającego nie należy traktować jako urządzenia wodnego, a w konsekwencji jego wykonanie nie będzie wymagało uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Należy zwrócić jednak uwagę, że zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy Prawo wodne, prawo do zwykłego korzystania z wód nie uprawnia do wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganej zgody wodnoprawnej. Poprzez „urządzenie wodne” rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów (art. 16 pkt 65 ustawy Prawo wodne). W przypadku kiedy inwestor zdecyduje, że ścieki odprowadzane będą do ziemi przy pomocy dodatkowych, niestanowiących integralnej części oczyszczalni, urządzeń (np. drenaż, studnia chłonna), wówczas taki obiekt należy traktować jako urządzenie, o którym mowa w art. 16 pkt 65 ustawy Prawo wodne, na którego wykonanie, w myśl art. 389 pkt 6, wymagane będzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Należy podkreślić, że przesądzenie o ewentualnym wymogu jego uzyskania należy do organu, który jest właściwy do podjęcia stosownego rozstrzygnięcia (PGW Wody Polskie).

Jednocześnie budowa przydomowej oczyszczalni ścieków oprócz zgodności z przepisami Prawa budowlanego, Prawa wodnego, musi spełniać wymagania ochrony środowiska. Aktem normatywnym określającym wymagania jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi (w tym m. in. najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń dla ścieków z oczyszczalni oraz minimalną częstotliwość pobierania próbek ścieków) jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311). Jest to uzależnione od lokalizacji oczyszczalni (w aglomeracji, poza aglomeracją) oraz miejsca zrzutu (woda, ziemia, urządzenie wodne).

Zgodnie z § 11 ust. 4 cyt. rozporządzenia, w przypadku odprowadzania ścieków pochodzących z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego zlokalizowanego poza aglomeracją, mogą być wprowadzane do ziemi w ramach zwykłego korzystania z wód, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
1. ich ilość nie przekracza łącznie 5,0 m3 na dobę;
2. BZT5 ścieków dopływających do indywidualnego systemu oczyszczania ścieków jest redukowane co najmniej o 20% a zawartość zawiesiny ogólnej co najmniej o 50%;
3. miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego w aglomeracji, mogą być wprowadzane do ziemi w ramach zwykłego korzystania z wód, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
1. ich ilość nie przekracza łącznie 5,0 m3 na dobę;
2. nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
3. miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

Ponadto zgodnie z § 15 rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 2129), oraz rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Z 2017 r. poz. 5165) – dopuszcza się w granicach aglomeracji wprowadzanie ścieków z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, oczyszczonych w indywidualnych systemach oczyszczania ścieków, o ile technologicznie zapewniona jest możliwość poboru próbek tych ścieków, w celu kontroli czy ścieki te odpowiadają warunkom, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, określonym przepisami odrębnymi na podstawie ustawy Prawo wodne.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy Prawo wodne, Uchwałą Nr XIII/89/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 października 2019  r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nagradowice, została wyznaczona aglomeracja Nagradowice o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) – 10 938.

2. Zgłoszenie eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. Zgodnie z wymaganiami art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 2556 ze zm.) należy dokonać zgłoszenia zamiaru przystąpienia do eksploatacji Wójtowi Gminy Kleszczewo co najmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem użytkowania oczyszczalni. W ciągu 30 dni organ przyjmujący zgłoszenie może w formie decyzji wnieść sprzeciw dotyczący rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków jeżeli:
1. eksploatacja instalacji objęta zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska;
2. instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 1 i 2.

Zgłoszony sprzeciw wstrzymuje użytkowanie takiej oczyszczalni.

Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć Wójtowi Gminy Kleszczewo, informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

Przystąpienie do eksploatacji oczyszczalni bez dokonania zgłoszenia, a także w przypadku, gdy termin na zgłoszenie sprzeciwu nie minął, może skutkować karą grzywny zgodnie z art. 342 ustawy Prawo ochrony środowiska. Grzywna ta nie stanowi legalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Na etapie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, użytkownik powinien pamiętać, że nie jest to obiekt bezobsługowy. Przydomowe oczyszczalnie ścieków, w zależności od rozwiązań technologicznych, potrzebują zabiegów konserwacyjnych. Zakres niezbędnych czynności podczas eksploatacji oczyszczalni przydomowej powinien być określony przez producenta oczyszczalni właściwą instrukcją eksploatacji. Zakres ten zależy od zastosowanych rozwiązań technologicznych. Należy również pamiętać, że w przypadku oczyszczalni przydomowej z biologicznym oczyszczaniem do funkcjonowania obiektu niezbędny jest prąd zasilający elementy napowietrzania oczyszczalni. Pod żadnym pozorem oszczędnościowym nie należy wyłączać elementów napowietrzających, ponieważ może to spowodować zachwianie zachodzących procesów i w efekcie wyginięcie bakterii osadu czynnego. Właściciel oczyszczalni biologicznej powinien również pamiętać o regularnym wywożeniu osadu.

Załączniki:

  1. Wzór zgłoszenia - plik word
  2. Mapa aglomeracji Nagradowice - plik pdf
  3. Rozporządzenie - najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających dla ścieków z oczyszczalni ścieków w aglomeracji wprowadzanych do wód lub do ziemi - plik word

 

 

Data dodania: 2023-05-10
Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-10
gazeta
pit
GOKIS ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań lgd trakt piastow Schronisko Skałowo Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa ZTM Poznań
Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań