Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Sobota, 25 marca 2023, Imieniny: Bolka, Cezaryny, Marioli PL EN

Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli

Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli


Zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka w przypadku zapewnienia dowożenia przez rodziców


Na mocy art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 oraz art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
(Dz.U.2019.1148 t.j.) obowiązkiem gminy jest:

 • zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 (dotyczy dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem, a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.
 • zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 (dotyczy dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki), bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom
  z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;
 • zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim), a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

 • zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest formie:

 1. Dowozu zorganizowanego (zbiorowego). Usługa świadczona jest przez przewoźnika wybranego w drodze przetargu.
 • Dowóz dzieci odbywa się od poniedziałku do piątku we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie
  z kalendarzem roku szkolnego i dotyczy wyłącznie obowiązkowych zajęć edukacyjnych (nie dotyczy zajęć pozalekcyjnych).
 • Dowóz odbywa się o ściśle określonych godzinach, uzgodnionych na początku roku szkolnego pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym, a przewoźnikiem na podstawie tygodniowego i stałego planu zajęć lekcyjnych.
 • Zmiany godzin dowozu w trakcie roku szkolnego mogą być dokonywane w porozumieniu
  z przewoźnikiem oraz za zgodą rodziców dzieci dowożonych na danej trasie.
 • Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do zapewnienia stałego kontaktu telefonicznego
  z przewoźnikiem.
 • W przypadku rezygnacji z dowozu dziecka, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Referat Oświaty w formie pisemnej lub telefonicznej.
 1. Dowóz indywidualny (własnym pojazdem rodzica). Rodzice, którzy indywidualnie chcą dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej otrzymują dofinansowanie na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem, a Gminą Kleszczewo. Umowa zawierana jest na rok szkolny.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Dowóz zorganizowany (zbiorowego)

 • Wniosek o zapewnienie dowozu do szkoły
 • Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych.
 • Oświadczenie o zameldowaniu.
 • Pełnomocnictwo (upoważnienie) drugiego rodzica/opiekuna prawnego dziecka do wnioskowania w jego imieniu, we wspólnym interesie.

 

Dowóz indywidualny

 • Wniosek o zwrot kosztów dowożenia dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka”.
 • Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych.
 • Oświadczenie o zameldowaniu.
 • Zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę lub ośrodek o realizowaniu przez dziecko odpowiednio: obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, albo zajęć rewalidacyjno–wychowawczych.
 • Pełnomocnictwo (upoważnienie) drugiego rodzica/opiekuna prawnego dziecka do zawarcia umowy w jego imieniu, we wspólnym interesie.
 • Kopie wszystkich stron dowodu rejestracyjnego pojazdu wykorzystywanego do przewozu dziecka/ucznia (tylko w przypadku dowożenia prywatnym samochodem osobowym).
 • Inne dokumenty (niewymagane - np. poświadczające zamieszkanie, samotne rodzicielstwo, prawo do opieki).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • wniosek, na nowy rok szkolny, wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Kleszczewo lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy w Kleszczewie ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.


OPŁATY

brak 


TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Kleszczewo. 


 DODATKOWE INFORMACJE

 

Zasady zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodzica:

1. Zwrot kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej przysługuje w przypadku, gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice prywatnym samochodem osobowym lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi.

2. Zwrot kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowe przysługuje rodzicom, którzy we własnym zakresie zapewniają dowożenie i opiekę:

a) do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka - w przypadku dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego - objętych kształceniem specjalnym,

b) do najbliższej szkoły podstawowej - w przypadku uczniów realizujących kształcenie specjalne na tych poziomach edukacji,

c) do najbliższej szkoły ponadpodstawowej - uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,

d) do ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim lub z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
• 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

• 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

3. Zwrotu kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, punktu przedszkolnego, szkoły lub ośrodka zapewnianego przez rodziców prywatnym samochodem osobowym lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi dokonuje się na podstawie zawartej umowy pomiędzy rodzicami, a Wójtem Gminy Kleszczewo.

4. Umowa może być zawarta z jednym rodzicem – jeśli koszty dowożenia ponosi on samodzielnie lub posiada pełnomocnictwo drugiego rodzica do zawarcia umowy w jego imieniu, we wspólnym interesie.

5. Umowę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż okres zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.

6. Podstawą zawarcia umowy jest pozytywne rozpatrzenie „Wniosku o zwrot kosztów dowożenia dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka” .

7. Wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników składa się w Urzędzie Gminy Kleszczewo przed rozpoczęciem roku szkolnego.

8. Podstawę obliczenia kwoty zwrotu kosztów jednorazowego przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodzica z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka stanowi:
a) w przypadku przejazdu prywatnym samochodem osobowym wzór:


gdzie:

a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy i z powrotem,

b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c – średnia cena jednostki paliwa w danej gminie, właściwego dla danego pojazdu,
d – średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

b) jeżeli rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi, kwotę zwrotu kosztów przewozu ustala się zgodnie z punktem a.

9. Kwotę zwrotu kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców pomniejsza się proporcjonalnie do liczby dni nieobecności w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, szkole podstawowej albo szkole ponadpodstawowej, dni ustawowo wolnych od zajęć dydaktyczno–wychowawczych, w tym świąt i ferii szkolnych, przypadających w przyjętym okresie rozliczeniowym.

10. Za dni nieobecności dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, szkole podstawowej albo szkole ponadpodstawowej zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje.

11. Zwrot kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodzica w przyjętym okresie rozliczeniowym następuje na podstawie poświadczenia obecności dziecka w placówce wystawionego jednostkę do której uczęszcza dziecko. Zapłata następuje w terminie do 14 dni od daty złożenia poświadczenia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODSTAWA PRAWNA

Art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 i art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 t.j.)

 

 

Załączniki:

 1. Uchwała Nr XLIII/353/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie: określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Kleszczewo na rok szkolny 2022/2023
 2. Wniosek o zwrot kosztów dowożenia dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka
 3. Wniosek o zapewnienie dowozu do szkoły
 4. Oświadczenie o zameldowaniu

 

 

 

gazeta
pit
GOKIS ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań lgd trakt piastow Schronisko Skałowo Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa ZTM Poznań
Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań