Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Niedziela, 26 marca 2023, Imieniny: Dory, Olgi, Teodora PL EN

Wpis do ewidencji szkół niepublicznych

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych gminy Kleszczewo

 

Wymagane dokumenty

Formularz zgłoszenia do ewidencji powinien zawierać: 

1. 

a) określenie nazwy szkoły lub placówki,

b) określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki,  w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1 ustawy o Prawie oświatowym, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy;

2. informację o miejscu prowadzenia szkoły lub placówki  (adres ze wskazaniem ulicy, numeru domu, numeru lokalu, kodu pocztowego, dzielnicy);

3. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby oraz numer telefonu kontaktowego;

4. określenie daty rozpoczęcia funkcjonowania szkoły lub placówki;

5. informację, czy szkoła (dotyczy szkoły ponadgimnazjalnej) ubiega się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności;

6. dane szkoły lub placówki do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO)

Wzór formularza znajduje się w pliku do pobrania.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 

1. statut szkoły lub placówki podpisany przez osobę uprawnioną, opracowany zgodnie z art. 172 ustawy o Prawie oświatowym, a w przypadku punktu lub zespołu przedszkolnego projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danym punkcie lub zespole przedszkolnym.

Statut powinien określać:
a) nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania;
b) osobę prowadzącą szkołę lub placówkę;
c) organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań;
d) organizację szkoły lub placówki;
e) prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki;
f) sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki;
g) zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki;

2. wykaz pracowników pedagogicznych z podaniem informacji dotyczących ich kwalifikacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi, przewidzianych do zatrudnienia w szkole/placówce oraz wskazanie osoby pełniącej funkcję dyrektora szkoły/placówki (wykaz podpisany przez osobę uprawnioną; bez kserokopii świadectw i dyplomów);

3. zobowiązanie do przestrzegania wymogów dotyczących nadania uprawnień szkoły publicznej - w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej;

4. aktualne dokumenty potwierdzające tytuł prawny do lokalu przeznaczonego na siedzibę szkoły lub placówki (np. odpis aktu notarialnego, umowa najmu, umowa podnajmu, umowa użyczenia itp.);

5. informację o warunkach lokalowych zapewniających (dokument sporządzony przez osobę prowadzącą):

a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
b) realizację innych zadań statutowych,
c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu;

6. pozytywne opinie:

a)  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

b) Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej lub rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w przypadku gdy została wydana odmowa wydania opinii przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o spełnieniu w budynku szkoły lub placówki określonych prawem wymogów bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy (lista Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej – zakładka Prewencja strona internetowa www.kgpsp.gov.pl.);

c) Pozytywna opinia kuratora oświaty o spełnianiu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe  – dotyczy szkół podstawowych

7. dokument potwierdzający osobowość prawną wnioskodawcy zamierzającego prowadzić szkołę lub placówkę tj.:

– dokument tożsamości – osoba fizyczna,

– aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego – osoba prawna

– w przypadku osoby posiadającej siedzibę za granicą wymaga się 

poświadczenia przez właściwą ze względu na siedzibę założyciela polską placówkę dyplomatyczną.

Dokument ten powinien być przedłożony w języku polskim. W przypadku, gdy został sporządzony w języku obcym powinien być przedstawiony wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

Referat Oświaty, pokój nr 13, tel. 61 8176 033 wew. 117

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od daty złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

Odwołanie od odmowy wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wnosi się do Kuratora Oświaty za pośrednictwem organu, który dokonał odmowy w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Dodatkowe informacje

W przypadku niekompletności złożonych dokumentów osoba prawna lub osoba fizyczna, która wystąpiła ze zgłoszeniem o wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Kleszczewo wzywana jest do uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie.

W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia o brakujące dokumenty, mimo wezwania w wyznaczonym terminie, Wójt Gminy Kleszczewo wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji.

Decyzję o odmowie wpisu do ewidencji wydaje się również w przypadku, gdy statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji Zgłaszającemu służy prawo wniesienia odwołania do Wielkpolskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem Wydziału Oświaty, Zdrowia i Kultury w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uzyskanie przez szkołę niepubliczną uprawnień szkoły publicznej

1. Szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej jeżeli:

• realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe również podstawę kształcenia zawodowego;

• realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu;

• stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, z wyjątkiem egzaminów wstępnych;

• prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych;

• zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

2. Szkoła uzyskuje uprawnienia szkoły publicznej na mocy decyzji administracyjnej wydanej przez Wójta Gminy Kleszczewo na podstawie pozytywnej decyzji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji

Zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po dokonaniu wpisu do ewidencji osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić Wójtowi Gminy Kleszczewo w ciągu 14  od ich powstania. Informację pisemną w tej sprawie osoba prowadząca składa w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

Wykreślenie z ewidencji

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

1. niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji;

2. prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej;

3. stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej lub gimnazjum są także niewypełniane zobowiązania, dotyczące uprawnień szkoły publicznej -jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

4. dokonania wpisu z naruszeniem prawa;

5. zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.

Likwidacja szkoły/placówki

1. Szkołę lub placówkę może zlikwidować osoba prowadząca z końcem roku szkolnego.

2. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów oraz Wójta Gminy Kleszczewo (pisemna informacja złożona w Urzędzie Gminy Kleszczewo)

3. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.

4.  Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

Organ prowadzący rejestr placówek niepublicznych może wydać decyzję o odmowie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych jeżeli:

 • zgłoszenie nie zawiera danych warunkujących wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji i mimo wezwania braki nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie,
 • statut szkoły lub placówki niepublicznej jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony,

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w drodze decyzji i jest równoznaczny z likwidacją szkoły lub placówki niepublicznej w przypadkach:

 • niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę niepubliczną w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
 • prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę niepubliczną prowadzenia działalności oświatowej,
 • stwierdzenia w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki niepublicznej jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami i statutem,
 • stwierdzenia w przypadku niepublicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum, że nie wypełniane są zobowiązania, o których mowa w art. 82, ust. 2, pkt. 6 ustawy o systemie oświaty (dot. nie wykonania poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny),
 • dokonania wpisu do ewidencji z naruszeniem prawa,

zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę niepubliczną przez okres dłuższy niż trzy miesiące;

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z póź. zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 poz. 1257)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzaju innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia o organizowania tych form oraz sposobu ich działania. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1657)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną   lub fizyczną. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1625)

Pliki do pobrania

gazeta
pit
GOKIS ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań lgd trakt piastow Schronisko Skałowo Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa ZTM Poznań
Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań