Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Niedziela, 26 marca 2023, Imieniny: Dory, Olgi, Teodora PL EN

Dofinansowanie kształcenia młodocianych

DOFINANSOWANIE PRZEZ GMINĘ KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH


INFORMACJE OGÓLNE I WYMAGANE DOKUMENTY

Zgodnie z art. 122 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017.59 z dnia 11.01.2017 r.) Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami.

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

1) w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

Określone kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia ww. warunków.

Wnioski o dofinansowanie (w jednym wniosku pracodawca ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia jednego młodocianego) pracodawcy składają nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu

Po upływie tego terminu pracodawca traci prawo do dofinansowania.

 

Załączniki:

  • wniosek o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
  • dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem notarialnie);
  • dokument potwierdzający zatrudnienie na umowę o pracę osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracodawcę lub osobę przez niego wskazaną na podstawie załączonego do wniosku upoważnienia);
  • umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracodawcę lub osobę przez niego wskazaną na podstawie załączonego do wniosku upoważnienia);
  • świadectwo pracy młodocianego (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracodawcę lub osobę przez niego wskazaną na podstawie załączonego do wniosku upoważnienia)
  • dokument potwierdzający złożenie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (oryginał bądź kopia poświadczona za zgodność z oryginałem notarialnie);
  • kopie świadectw pracy innych pracodawców - dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki;
  • formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z wzorem załącznika nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, zawierającego informacje dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis

 

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników uprzejmie prosimy o przesyłanie przez pracodawców oraz Cech-y zrzeszające pracodawców informacji zawierających dane o zatrudnionych uczniach, terminie rozpoczęcia i zakończenia nauki (pobierz)


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, Sekretariat – pokój nr 16.

Informacje udzielane są przez kierownika referatu oświaty, pokój nr 13, 61 8176 033 wew. 117 lub inspektora ds. księgowo-administracyjnych, pokój nr 12, tel. 61 8176 033 wew. 119.

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. księgowo-administracyjnych


 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Do trzech miesięcy


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Inspektor ds. księgowo-administracyjnych prowadzi postępowanie administracyjne (w tym uzyskuje wymagane opnie i/lub uzgodnienia) i po analizie zebranych materiałów przygotowuje projekt stosownej decyzji. Odbiór decyzji następuje osobiście lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru.


TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kleszczewo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59)
  • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).

 

Pliki do pobrania

gazeta
pit
GOKIS ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań lgd trakt piastow Schronisko Skałowo Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa ZTM Poznań
Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań